Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 69-163965  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Slovénie-Ljubljana: Matériel et fournitures informatiques 2020/S 069-163965 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Numéro national d'identification: 5105498000 Adresse postale: Novi trg 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Martina Jug Courriel: martina.jug@zrc-sazu.si Téléphone: +386 14706316 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zrc-sazu.si http://www.zrc-sazu.si
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: raziskovanje
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dobava energijsko u?inkovite ra?unalniske opreme in licenc za standardno programsko opremo
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dobava energijsko u?inkovite ra?unalniske opreme in licenc za standardno programsko opremo.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30121100 30213000 30230000 48820000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Lieu principal d'exécution:
Organizacijske enote naro?nika po Sloveniji oziroma na podlagi dolo?il iz posameznega povprasevanja
II.2.4) Description des prestations:
Naro?nik oddaja predmetno javno naro?ilo skladno z dolo?ili Uredbe o zelenem javnem naro?anju (Uradni list RS, st. 51/17 in 64/19). Okvirni sporazum se sklepa najdlje za obdobje 4 let. Naro?nik bo po sklenitvi okvirnih sporazumov izvajal povprasevanja, ko se bo pojavila potreba po dolo?eni strojni in/ali licencah za standardno programsko opremo. Naro?nik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naro?il to?no dolo?eno koli?ino blaga, saj so koli?ine zanj v trenutku izvajanja javnega naro?ila objektivno neugotovljive, zavezuje pa se, da bo v primeru, ?e bo naro?al blago, ki je predmet tega razpisa, pozval vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, k oddaji ponudb na na?in, naveden v okvirnem sporazumu. Naro?nik bo predvidoma povpraseval po naslednjih vrstah strojne opreme: - Ra?unalniki in monitorji, tabli?ni ra?unalniki, tiskalniki, skenerji in druga periferna oprema, - Interaktivni zasloni, - Tiskalniki, fotokopirni stroji in ve?namenske naprave, - Strezniki in naprave za shranjevanje podatkov, - Aktivna oprema za LAN in WAN.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 016-032907
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o. Numéro national d'identification: 5475716000 Adresse postale: Dunajska cesta 167 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrzevanje ra?unalniske opreme in ra?unalniskih aplikacij d.o.o. Ljubljana Numéro national d'identification: 5302722000 Adresse postale: Litostrojska cesta 56 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o.
Numéro national d'identification: 5464943000 Adresse postale: Smartinska cesta 152 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Istore-X, trgovina in storitve, d.o.o.
Numéro national d'identification: 6375332000 Adresse postale: Letaliska cesta 32 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comtron napredna ra?unalniska tehnologija d.o.o.
Numéro national d'identification: 5298156000 Adresse postale: Trzaska cesta 21 Ville: Maribor Code NUTS: SI Code postal: 2000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telekom Slovenije, d.d.
Numéro national d'identification: 5014018000 Adresse postale: Cigaletova ulica 15 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mlacom druzba za proizvodnjo in trgovanje z ra?unalniskimi sistemi, d.o.o., Ljubljana Numéro national d'identification: 5287677000 Adresse postale: Smartinska cesta 152 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
Numéro national d'identification: 1313517000 Adresse postale: Letaliska cesta 32 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zelinka & Sinovi Zastopanje in trgovina d.o.o.
Numéro national d'identification: 5425557000 Adresse postale: Stozice 100A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 500 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 2 500 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Adresse postale: Novi trg 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30121100 - Photocopieurs 
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213000 - Ordinateurs personnels 
30230000 - Matériel informatique 
48820000 - Serveurs