Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Papier et carton traités

2020/S 68-161314  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Slovénie-Ljubljana: Papier et carton traités 2020/S 068-161314 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministrstvo za javno upravo Numéro national d'identification: 2482762000 Adresse postale: Trzaska cesta 21 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI041 Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Tajnistvo Direktorata za javno naro?anje Courriel: gp.mju@gov.si Téléphone: +386 14781880 Fax: +386 14788331 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mju.gov.si http://www.mju.gov.si
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Numéro national d'identification: 1732803000 Adresse postale: Trzaska cesta 16 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: gp@ajpes.si Téléphone: +386 14774100 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ajpes.si http://www.ajpes.si
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih Numéro de référence: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2) Code CPV principal 30197600
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 453 623.38 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ljubljansko obmo?je
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Ljubljansko obmo?je.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Koprsko obmo?je
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Koprsko obmo?je.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Celjsko obmo?je
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Celjsko obmo?je.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mariborsko-Murskosobosko obmo?je
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Mariborsko-Murskosobosko obmo?je.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Novomesko obmo?je
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI
II.2.4) Description des prestations:
Novomesko obmo?je.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation Procédure accélérée Justification:
Naro?nik je za oddajo predmetnega javnega naro?ila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odlo?itev o oddaji naro?ila st. 4301-26/2016/174 z dne
   5. 6.2017, da se naro?ilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naro?nik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naro?nik izvedel postopek oddaje javnega naro?ila po konkuren?nem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naro?il, in v postopek vklju?il vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predlozili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naro?nikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naro?nikov, je naro?nik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajsanja rokov za prejem ponudb.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 171-350478
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Ljubljansko obmo?je
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Numéro national d'identification: 5171555000 Adresse postale: Slovenska cesta 29 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 299.70 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Koprsko obmo?je
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Celjsko obmo?je
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Mariborsko-Murskosobosko obmo?je
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Novomesko obmo?je
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Seznam preostalih naro?nikov: Andragoski zavod lj. univerza Velenje, Delovno in socialno sodis?e v Ljubljani, Delovno sodis?e Celje, Delovno sodis?e v Kopru, Delovno sodis?e v Mariboru, Drzavni zbor RS, Drzavno pravobranilstvo RS, Festival Velenje, Finan?na uprava RS, Generalni sekretariat Vlade RS, Geodetska uprava RS, Informacijski pooblas?enec, Inspektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribistvo, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomo?ke, J. stipendijski, razvojni, invalidski in prezivninski sklad RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Knjiznica Velenje, Komisija za prepre?evanje Seznam preostalih naro?nikov: Andragoski zavod lj. univerza Velenje, Delovno in socialno sodis?e v Ljubljani, Delovno sodis?e Celje, Delovno sodis?e v Kopru, Delovno sodis?e v Mariboru, Drzavni zbor RS, korupcije, Mestna ob?ina Velenje, Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti, Inspektorat RS za delo, Min. za finance, Generalni sekretariat Min. za finance - Sluzba za analize in razvoj, Urad RS Slovenije za nadzor prora?una, Urad RS za prepre?evanje pranja denarja, Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trzni inspektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Min. za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inspektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Min. za izobrazevanje, znanost in sport, Inspektorat RS za solstvo in sport, Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Min. za kulturo, Arhiv RS, Inspektorat RS za kulturo in medije, Min. za notranje zadeve, Inspektorat RS za notranje zadeve, Policija, Min. za obrambo, Min. za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inspektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Min. za pravosodje, Uprava RS za izvrsevanje kazenskih sankcij, Min. za zdravje, Zdravstveni inspektorat RS, Min. za zunanje zadeve, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podezelja, Muzej Velenje Ob?ine: Benedikt, Podlehnik, Trzi Okrajno sodis?e v Ljubljani Okrozna drzavna tozilstva v: Celju, Kopru, Kranju, Krskem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti Okrozna sodis?a na/v: Ptuju, Celju, Kopru, Kranju, Krskem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu Policijske uprave: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto Prevzgojni dom Rade?e Ra?unsko sodis?e RS Upravne enote: Ajdovs?ina, Brezice, Celje, Cerknica, ?rnomelj, Domzale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Ko?evje, Koper, Kranj, Krsko, Lasko, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova gorica, Novo mesto, Ormoz, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroskem, Ribnica, Ruse, Sevnica, Sezana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sentjur pri Celju, Skofja Loka, Smarje pri Jelsah, Tolmin, Trbovlje, Trzi?, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zalec Sklad kmetijskih zemljis in gozdov RS Sluzba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Sodni svet RS Specializirano drzavno tozilstvo RS Uprava RS za javna pla?ila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Uprava RS za varstvo pred sevanji Upravno sodis?e RS Urad predsednika Republike Slovenije Urad RS za kemikalije Urad RS za makroekonomske analize in razvoj Urad RS za meroslovje Urad RS za meroslovje - enota Ljubljana Urad vlade RS za komuniciranje Urad vlade RS za narodnosti Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov Varuh ?lovekovih pravic Visje delovno in socialno sodis?e Visja sodis?a v: Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru Vlada RS Protokol Vlada RS Sluzba za zakonodajo Vlada RS Statisti?ni Urad RS Vrhovno drzavno tozilstvo RS, Vrhovno sodis?e RS Zavod RS za zaposlovanje Zavodi za prestajanje kazni zapora: Celje, Dob pri Mirni, Ig pri Ljubljani, Koper, Ljubljana, Ljubljana - Oddelek Novo mesto, Ljubljana - odprti oddelek Ig, Maribor, Maribor - Oddelek Murska Sobota, Maribor - Odprti oddelek v Rogozi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministrstvo za javno upravo Adresse postale: Trzaska cesta 21 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30197600 - Papier et carton traités