Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana:...quipement de sÈcuritÈ, de lutte contre l'incendie, de police et de dÈfense

2022/S 150-430916  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 SlovÈnie-Ljubljana: ...quipement de sÈcuritÈ, de lutte contre l'incendie, de police et de dÈfense 2022/S 150-430916 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NumÈro national d'identification: 5268923000 Adresse postale: Vojkova cesta 55 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Gordana Bratovû Courriel: gordana.bratovz@mors.si TÈlÈphone: +386 14712424 Fax: +386 14712762 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mors.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sredstva, eksplozivna, EBAD NumÈro de rÈfÈrence: MORS 190/2022-ON-PSPb, 430-224/2022
II.1.2) Code CPV principal 35000000 ...quipement de sÈcuritÈ, de lutte contre l'incendie, de police et de dÈfense
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sredstva, eksplozivna, EBAD
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 628 766.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35300000 Armes, munitions et piËces associÈes 35330000 Munitions
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Tehni?no skladiö?e Drulovka, Kranj
II.2.4) Description des prestations:
Sredstva, eksplozivna, EBAD
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication d'un avis de marchÈ Explication:
EBAD sredstva so edina, ki ustrezajo zahtevam SV skladno z NATO merili saj njihova tehnologija ponuja specifi?no oblikovane oz. formirane produkte iz vojaökega eksploziva in varnimi sistemi za proûenje le-teh. Za SV je klju?no doseganje specialnih u?inkov rezanja materiala, u?inkov ruöenja, uni?enja, razminiranja in prebijanja (breaching) pri izvajanju posebnih nalog enote za specialno delovanje (ESD), inûenirskih enot, NUS oz. IEDD/EOD enot, proti bombne enote SEVP v doma?em in mednarodnem okolju, kjer moramo dosegati interoperabilnost z drugimi vojskami. Sredstva EBAD so v operativni uporabi SV ûe od leta 2008. Ta nabava je predmet zanavljanja ûe obstoje?ih zalog MES skladno z Na?rtom zalog SiMES v SV za pri?etek za?etnih operativnih zmogljivosti SV. Uporaba enakih eksplozivnih sredstev EBAD je klju?na pri prakti?ni uporabi, ker zagotavlja ustrezno pripravo za nemoteno izvajanja poslanstva namenskih enot SV. Zaradi uporabe neustreznih oz. razli?nih drugih vrst eksplozivnih polnitev in sistemov proûenja lahko ob njihovi uporabi pride do ne ûeljenih u?inkov pri uni?enju, ruöenju, razminiranju in uni?evanju NUS ter posledi?no do izrednega dogodka.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : MORS 190/2022-ON-PSPb
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
01/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PANNA PLUS storitve in trgovina d.o.o.
NumÈro national d'identification: 2237741000 Adresse postale: Podjunska ulica 13 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 2 386 885.25 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 628 766.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Adresse postale: Vojkova cesta 55 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022 SlovÈnie-Ljubljana: ...quipement de sÈcuritÈ, de lutte contre l'incendie, de police et de dÈfenseType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 05/08/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
35000000 - Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense 
35300000 - Armes, munitions et pièces associées 
35330000 - Munitions