Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: ...quipements mÈdicaux

2020/S 69-164178  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence SlovÈnie-Ljubljana: ...quipements mÈdicaux 2020/S 069-164178 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije NumÈro national d'identification: 5268923000 Adresse postale: Vojkova cesta 55 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Courriel: glavna.pisarna@mors.si TÈlÈphone: +386 14712211 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mors.si www.mors.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Respiratorji, grelci infuzijskih teko?in, kisikove jeklenke
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Respiratorji, grelci infuzijskih teko?in, kisikove jeklenke.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 229 578.20 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Lieu principal d'exÈcution:
Vojaönica Ivana Cankarja, Raskovec 50, SI-1360 Vrhnika, SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Respiratorji, grelci infuzijskih teko?in, kisikove jeklenke.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Naro?nik je izvedel javno naro?ilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za potrebe zagotovitve medicinske opreme v zvezi s problematiko nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid 19) na obmo?ju Republike Slovenije. Dne 12.3.2020 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, öt. 19/2020, objavljena Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid 19) na obmo?ju Republike Slovenije, ki je za?ela veljati 12.3.2020 ob 18:00 uri. Postopek je bil izveden na podlagi to?ke ?)
   1.  odstavka 46. ?lena ZJN-3, ker je zagotovitev medicinske opreme nujno potrebna in iz razlogov, ki jih ni mogo?e predvideti in jih nikakor ni mogo?e pripisati naro?nikovem ravnanju, naro?ilo pa je neizogibno treba oddati in ni mogo?e spoötovati niti skrajöanih rokov za prejem prijav in ponudb. Obdobje mirovanja se skladno z 92. ?lenom ZJN-3 ne upoöteva, ker je postopek izveden na podlagi to?ke ?)
   1.  odstavka, 46. ?lena ZJN-3.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: A FORM d.o.o., zastopstva, trgovina in podjetniöko svetovanje NumÈro national d'identification: 5394295000 Adresse postale: Dunajska cesta 51 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 262 622.95 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 229 578.20 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Adresse postale: Vojkova cesta 55 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux