Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana:Serveurs

2022/S 224-644433  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 SlovÈnie-Ljubljana: Serveurs 2022/S 224-644433 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana NumÈro national d'identification: 5665493000 Adresse postale: Ulica Josipine Turnograjske 6 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI041 Osrednjeslovenska Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Courriel: jn@sid.si TÈlÈphone: +386 12007500 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sid.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Banka
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Finan?ne storitve
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Nakup opreme in vzdrûevanje streûniökega sistema za podporo CORE aplikaciji NumÈro de rÈfÈrence: JN174/2022
II.1.2) Code CPV principal 48820000 Serveurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je nakup programske in strojne opreme z vzdrûevanjem streûniökega sistema ter namestitev, konfiguracija, upravljanje in vzdrûevanje celovitega sklopa platforme za podporo CORE aplikaciji, kar zajema nakup novih streûnikov, licenc Oracle programske opreme z vzdrûevanjem ter namestitev, konfiguracijo in upravljanje oziroma vzdrûevanje sistema kot platformo na klju?. Javno naro?ilo je razdeljeno na tri sklope. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop, dva sklopa ali vse tri sklope. Podrobnejöi opis predmeta se nahaja v prilogah razpisne dokumentacije in obrazcu ePRO_specifikacije. Sklopi so v zaporedni soodvisnosti. V primeru, ?e naro?nik kakönega sklopa ne bo oddal, bo lahko to vplivalo na njegovo odlo?itev o morebitni neoddaji ostalih sklopov, oziroma bo v pogodbe za ostale sklope vklju?il odloûni pogoj glede veljavnosti teh pogodb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nakup streûniöke opreme z vzdrûevanjem
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4) Description des prestations:
Nakup streûniöke opreme z vzdrûevanjem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dobavni rok / PondÈration: 9 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 91
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nakup in vzdrûevanje licenc Oracle programske opreme
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48600000 Logiciels de bases de donnÈes et d'exploitation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4) Description des prestations:
Nakup in vzdrûevanje licenc Oracle programske opreme
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Namestitev, konfiguracija ter upravljanje in vzdrûevanje sistema kot platformo na klju?
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48600000 Logiciels de bases de donnÈes et d'exploitation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4) Description des prestations:
Namestitev, konfiguracija ter upravljanje in vzdrûevanje sistema kot platformo na klju?
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: kakovost ponudnika / PondÈration: 5 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 132-375858
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Nakup streûniöke opreme z vzdrûevanjem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Nakup in vzdrûevanje licenc Oracle programske opreme
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Namestitev, konfiguracija ter upravljanje in vzdrûevanje sistema kot platformo na klju?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Adresse postale: Ulica Josipine Turnograjske 6 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Nakup opreme in vzdrûevanje streûniökega sistema za podporo CORE aplikaciji 21/11/2022 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
48600000 - Logiciels de bases de données et d'exploitation 
48820000 - Serveurs