Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Résultat de concours
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 147-361797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Slovénie-Ljubljana: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2020/S 147-361797 Résultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javni stanovanjski sklad Mestne ob?ine Ljubljana Numéro national d'identification: 1719572000 Adresse postale: Zarnikova ulica 3 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Karmen Pintar Oblak Courriel: karmen.pintar@ljubljana.si Téléphone: +386 13061546 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jssmol.si http://www.jssmol.si
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nate?aj za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska Numéro de référence: 430-37/2020
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture
II.2.4) Description des prestations:
Odprti, enostopenjski, projektni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejse resitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Ouvert
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets:
Nate?ajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogo?ati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis nate?aja in oddajo javnega naro?ila. Ocenjevalna komisija nate?ajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija bo resitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v to?kah od
   1.  do
   6. , pri ?emer je vsebina navedena v padajo?i pomembnosti (7.to?ka 84. ?lena ZJN-3):
   1.  Skladnost zasnove s prostorskimi akti
   2.  Kakovostna urbanisti?na in krajinska zasnova
   3.  Kakovostna arhitekturna zasnova
   4.  Kakovostna funkcionalna zasnova
   5.  Gospodarna zasnova
   6.  Trajnostna zasnova
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 033-078230
 
 
Section V: Résultats du concours

Le concours s'est terminé sans attribution de prime: non
V.3) Récompense et primes
V.3.1) Date de la décision du jury:
22/06/2020
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagé: 8 Nombre de PME participantes: 8 Nombre de participants étrangers: 0
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours Nom officiel: Nava arhitekti d.o.o.
Numéro national d'identification: 1572407000 Adresse postale: Presernova cesta 15 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le lauréat est une PME: oui
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA: 7 377.04 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   2.  nagrada (5 901,64 EUR brz DDV) Elaborat st. 1, sifra 16080 Avtorji: Gregor Trplan, univ.dipl. inz. arh. Mojca Guzi Trplan, univ. dipl. inz. arh. Sodelavci: Arhitektura: Anze ?uden, mag. inz. arh. Sanja Daljavec, mag. inz. arh. Vladimir Briski, univ. dipl. inz. grad., AG inzeniring d.o.o., gradbene konstrukcije Marko Vrabec, univ. dipl. inz. str., Emineo d.o.o., strojne instalacije Bostjan Vindsnurer, univ. dipl. inz. el., Winky d.o.o., elektro instalacije Marko Kastelic, univ. dipl. inz. el., pozarna varnost Andrej Strgar, univ. dipl. inz. kraj. arh., Pro Horto d.o.o., krajinska arhitektura
   3.  nagrada (4 424,23 EUR brez DDV) Elaborat st. 7, sifra 86941 Avtorji: Urban Petranovi?, univ. dipl. inz. arh. Davorin Po?ivasek, univ. dipl. inz. arh. Ursa Gantar, mag. inz. arh Tinka Dolinar, abs. arh. Aleksi Vi?i?, mag. inz. arh. Astrid Magajna, stud. arh. Ales Hafner, univ. dipl. inz. arh. Sodelavci: Mag. Matija Kova?ec, univ. dipl. inz. grad., gradbene konstrukcije Peter Berglez, univ. dipl. inz. grad., promet Priznanje (2 213,11 EUR brez DDV) Elaborat st. 2, sifra 75257 Avtorji: Primoz Zitnik, univ. dipl. inz. arh. Darja Josi?, mag. inz. arh. Denis Hitrec, abs. arh. Mina Hirsman, mag. inz. arh. Uros Rustja, univ. dipl. inz. arh. Tomaz Mlinari?, univ. dipl. inz. arh. Luka Gerden, mag. inz. arh. Borut Rebolj, univ. dipl. inz. arh. Sodelavci: Peter Berglez, univ. dipl. inz. grad. Jernej Krmelj, univ. dipl. inz. str. Priznanje (2 213,11 EUR brez DDV) Elaborat st. 5, sifra 10243 Avtorji: Doc. mag. Polona Filipi?, MBIA, univ. dipl. inz. arh. Doc. Primoz Ho?evar, univ. dipl. inz. arh. Asist. Sinan Mihel?i?, univ. dipl. inz. arh. Lea Ograjsek, abs. arh. Eva Iva?i?, abs. arh. Sodelavci: Dr. Dusan Stupar, univ. dipl. inz. kraj. arh., krajinska arhitektura Vojko Pirjevec, univ. dipl .inz.grad., gradbene konstrukcije Tomaz Peterlin, el. teh., elektro instalacije Tomaz Kalan, univ. dipl. inz. str., strojne instalacije Stanko Ozbot, dipl .var. inz., pozarna zasnova Bostjan Ra?i?, gr. teh., prometna zasnova Priznanje (2 213,11 EUR brez DDV) Elaborat st. 6, sifra 50820 Avtorji: Matjaz Bol?ina, univ. dipl. inz. arh. Ernest Mil?inovi?, univ. dipl. inz. arh. Danijel Teji?, abs. arh. Rafael Draksler, univ. dipl. inz. arh. Odskodnina (573,77 EUR brez DDV) Elaborat st. 4, sifra 54585 Avtorji: Davor Katusi?, dipl. inz. arh., MA BiA Jana Kocbek, univ. dipl. inz. arh. Projektni tim: Davor Katusi?, dipl .inz. arh., MA BiA Jana Kocbek, univ. dipl. inz. arh. Antonija An?eli?, mag. inz. arh. Aljosa Kotnjek, mag. inz. arh. Ivana ?ur?evi?, mag. inz. arh. Odskodnina (573,77 EUR brez DDV) Elaborat st. 8, sifra 96519 Avtorji: Milos Jefti?, univ. dipl. inz. arh. Matic ?erin, mag. inz. arh. Jona Rak Koceli, mag. inz. arh. Rok Zurbi, mag. inz. arh. Bojan Fratina, mag. inz. arh. Jaka ?ernigoj, mag. inz. arh. Sodelavci: Edvard Stok, univ. dipl. inz. grad., gradbene konstrukcije Gregor Kusar, univ. dipl. inz. kem., pozarna varnost Gregor Vres, univ. dipl. inz. kraj. arh, krajinska arhitektura Saso Poberznik, univ. dipl. inz. str., strojne instalacije Tomaz Komel, univ. dipl. inz. el., elektri?ne instalacije Bostjan Ramovs, univ. dipl. grad., prometna ureditev
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javni stanovanjski sklad Mestne ob?ine Ljubljana Adresse postale: Zarnikova ulica 3 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture