Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 89-245086  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 SlovÈnie-Ljubljana: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 089-245086 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERZA V LJUBLJANI NumÈro national d'identification: 5085063000 Adresse postale: Kongresni trg 12 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: rektorat@uni-lj.si Courriel: rektorat@uni-lj.si TÈlÈphone: +386 12418627 Fax: +386 12418660 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uni-lj.si/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta Kazina NumÈro de rÈfÈrence: 404-29/2016
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71220000 Services de crÈation architecturale 71300000 Services d'ingÈnierie 71320000 Services de conception technique 71327000 Services de conception des structures portantes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Ljubljana
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta Kazina
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 17/03/2017 Fin: 31/05/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 064-120750
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 404-29/2016
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
17/03/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STYRIA ARHITEKTURA, na?rtovanje, oblikovanje in izvedba d.o.o. NumÈro national d'identification: 3799611000 Adresse postale: Cankarjeva ulica 6E Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 109 966.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UNIVERZA V LJUBLJANI Adresse postale: Kongresni trg 12 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
VII.1.4) Description des prestations:
Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta Kazina
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 17/03/2017 Fin: 31/05/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 138 287.40 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: STYRIA ARHITEKTURA, na?rtovanje, oblikovanje in izvedba d.o.o. NumÈro national d'identification: 3799611000 Adresse postale: Cankarjeva ulica 6E Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Dodaten obseg del obsega spremembo konstrukcijske oja?itve vzhodne stene, spremembo sanitarij z zamenjavo prostorov u?ilnice klavirja in skladiö?a, spremembo ob dvigalnem jaöku, spremembo opreme v Jazz klubu, spremembo v produkcijskem prostoru, spremembo multimedijske opreme, spremembo scenskih vlekov, scenske razsvetljave in multimedije v veliki dvorani in izdelavo PZI za vro?evod za prizidek.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Dodaten obseg del zajema projektiranje za rekonstrukcijo objekta Kazina. Ta dodatna dela se navezujejo na delo, ki ga ûe izvaja izvajalec STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.. Zaradi navezovanja na ûe narejene projekte izvedba del z drugim izvajalcem iz tehni?nih razlogov ni smiselna in bi naro?niku povzro?ila velike nevöe?nosti. Sodelovanje z novimi projektanti bi pomenilo dodatne koordinacije (dodatne meritve, preglede obstoje?ih projektov, opreme), kolizije, ki bi se pojavile na sti?nih to?kah novega in obstoje?ega projekta. Vse to bi pri izvajanju predmetnih del predstavljalo znatno podvajanje stroökov. Pri tem ni za zanemariti tudi ?asovnega vidika, ki bi v primeru angaûiranja drugega dodatnega izvajalca, predstavljal za naro?nika veliko nevöe?nost v smislu onemogo?enje izvedbo projekta, saj bi se drug izvajalec moral öe spoznati z obstoje?im projektom (mere, razporeditve, oprema), ûeljami naro?nika, s ?imer pa je bil izbrani izvajalec ûe seznanjen tekom izvedbe projekta.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 118 566.00 EUR Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 138 287.40 EUR SlovÈnie-Ljubljana: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspectionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique 
71327000 - Services de conception des structures portantes