Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana:Services d'assurance

2024/S 12-031655  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Slovénie-Ljubljana: Services d'assurance 2024/S 012-031655 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d. Numéro national d'identification: 5227992000 Adresse postale: Slovenska cesta 56 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Irena Homovc Ga?nik Courriel: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si Téléphone: +386 12304375 Fax: +386 14397515 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elektro-ljubljana.si
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026 Numéro de référence: JN2023/131
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Naro?nik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predlozitvi pisne prijave za zavarovanje premozenja druzbe Elektra Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026. Javno naro?ilo sestavljajo 4 razpisni sklopi, in sicer: sklop st. 1: kombinirano premozenjsko zavarovanje operativnega premozenja brez omrezja in kombinirano premozenjsko zavarovanje omrezja, sklop st. 2: kombinirano premozenjsko zavarovanje nalozbenih nepremi?nin (stanovanja, po?itniski objekti, ipd.), sklop st. 3: paketno zavarovanje odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inzenirske dejavnosti sklop st. 4: avtomobilsko zavarovanje Naro?nik bo v skladu s 45. ?lenom Zakona o javnem naro?anju (Uradni list RS, st. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek s pogajanji z objavo.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 629 255.04 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
kombinirano premozenjsko zavarovanje operativnega premozenja brez omrezja in kombinirano premozenjsko zavarovanje omrezja
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je »Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026«, ki ga sestavlja: sklop st. 1: kombinirano premozenjsko zavarovanje operativnega premozenja brez omrezja in kombinirano premozenjsko zavarovanje omrezja Naro?nik bo izvedel postopek v dveh fazah: -
   1.  faza: naro?nik na podlagi predlozenih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov, -
   2.  faza: naro?nik povabi ponudnike, ki jim je priznal usposobljenost, k oddaji ponudbe. Potek dvofaznega postopka:
   1.  faza postopka - predlozitev in odpiranje prijav, - pregled prijav s strani strokovne komisije naro?nika (ugotavljanje sposobnosti), - odlo?itev o usposobljenosti kandidatov in uvrstitvi v drugo fazo postopka. V primeru, da bo naro?nik prejel samo 1 prijavo, bo odlo?itev o usposobljenosti kandidata na Portalu javnih naro?il objavil skupaj z odlo?itvijo o oddaji naro?ila.
   2.  faza postopka - poziv na predlozitev prvih ponudb, - javno odpiranje ponudb, - pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naro?nika, - pogajanja in predlozitev novih ponudb ter pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije glede na stevilo krogov pogajanj, - odlo?itev o oddaji javnega naro?ila.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
kombinirano premozenjsko zavarovanje nalozbenih nepremi?nin (stanovanja, po?itniski objekti, ipd.)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je »Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026«, ki ga sestavlja: sklop st. 2: kombinirano premozenjsko zavarovanje nalozbenih nepremi?nin (stanovanja, po?itniski objekti, ipd.) Naro?nik bo izvedel postopek v dveh fazah: -
   1.  faza: naro?nik na podlagi predlozenih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov, -
   2.  faza: naro?nik povabi ponudnike, ki jim je priznal usposobljenost, k oddaji ponudbe. Potek dvofaznega postopka:
   1.  faza postopka - predlozitev in odpiranje prijav, - pregled prijav s strani strokovne komisije naro?nika (ugotavljanje sposobnosti), - odlo?itev o usposobljenosti kandidatov in uvrstitvi v drugo fazo postopka. V primeru, da bo naro?nik prejel samo 1 prijavo, bo odlo?itev o usposobljenosti kandidata na Portalu javnih naro?il objavil skupaj z odlo?itvijo o oddaji naro?ila.
   2.  faza postopka - poziv na predlozitev prvih ponudb, - javno odpiranje ponudb, - pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naro?nika, - pogajanja in predlozitev novih ponudb ter pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije glede na stevilo krogov pogajanj, - odlo?itev o oddaji javnega naro?ila.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
paketno zavarovanje odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inzenirske dejavnosti
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je »Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026«, ki ga sestavlja: sklop st. 3: paketno zavarovanje odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inzenirske dejavnosti Naro?nik bo izvedel postopek v dveh fazah: -
   1.  faza: naro?nik na podlagi predlozenih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov, -
   2.  faza: naro?nik povabi ponudnike, ki jim je priznal usposobljenost, k oddaji ponudbe. Potek dvofaznega postopka:
   1.  faza postopka - predlozitev in odpiranje prijav, - pregled prijav s strani strokovne komisije naro?nika (ugotavljanje sposobnosti), - odlo?itev o usposobljenosti kandidatov in uvrstitvi v drugo fazo postopka. V primeru, da bo naro?nik prejel samo 1 prijavo, bo odlo?itev o usposobljenosti kandidata na Portalu javnih naro?il objavil skupaj z odlo?itvijo o oddaji naro?ila.
   2.  faza postopka - poziv na predlozitev prvih ponudb, - javno odpiranje ponudb, - pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naro?nika, - pogajanja in predlozitev novih ponudb ter pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije glede na stevilo krogov pogajanj, - odlo?itev o oddaji javnega naro?ila.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
avtomobilsko zavarovanje
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je »Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026«, ki ga sestavlja: sklop st. 4: avtomobilsko zavarovanje Naro?nik bo izvedel postopek v dveh fazah: -
   1.  faza: naro?nik na podlagi predlozenih prijav ugotavlja usposobljenost kandidatov, -
   2.  faza: naro?nik povabi ponudnike, ki jim je priznal usposobljenost, k oddaji ponudbe. Potek dvofaznega postopka:
   1.  faza postopka - predlozitev in odpiranje prijav, - pregled prijav s strani strokovne komisije naro?nika (ugotavljanje sposobnosti), - odlo?itev o usposobljenosti kandidatov in uvrstitvi v drugo fazo postopka. V primeru, da bo naro?nik prejel samo 1 prijavo, bo odlo?itev o usposobljenosti kandidata na Portalu javnih naro?il objavil skupaj z odlo?itvijo o oddaji naro?ila.
   2.  faza postopka - poziv na predlozitev prvih ponudb, - javno odpiranje ponudb, - pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naro?nika, - pogajanja in predlozitev novih ponudb ter pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije glede na stevilo krogov pogajanj, - odlo?itev o oddaji javnega naro?ila.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 206-649558
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
kombinirano premozenjsko zavarovanje operativnega premozenja brez omrezja in kombinirano premozenjsko zavarovanje omrezja
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Numéro national d'identification: 5063345000 Adresse postale: Miklosi?eva cesta 19 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: info@triglav.si Adresse internet: https://www.triglav.si/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 694 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 5 731 023.48 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
kombinirano premozenjsko zavarovanje nalozbenih nepremi?nin (stanovanja, po?itniski objekti, ipd.)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Numéro national d'identification: 5063345000 Adresse postale: Miklosi?eva cesta 19 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: info@triglav.si Adresse internet: https://www.triglav.si/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 3 957.99 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
paketno zavarovanje odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inzenirske dejavnosti
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Numéro national d'identification: 5063345000 Adresse postale: Miklosi?eva cesta 19 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: info@triglav.si Adresse internet: https://www.triglav.si/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 900 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 520 683.06 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
avtomobilsko zavarovanje
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Numéro national d'identification: 5063345000 Adresse postale: Miklosi?eva cesta 19 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: info@triglav.si Adresse internet: https://www.triglav.si/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 400 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 373 590.51 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo elektri?ne energije, d.d. Adresse postale: Slovenska cesta 56 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Zavarovanje premozenja druzbe Elektro Ljubljana d.d. za obdobje 2024 - 2026 17/01/2024 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance