Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services de dÈveloppement de logiciels de gestion des systËmes, de stockage et de contenu

2021/S 40-100577  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
SlovÈnie-Ljubljana: Services de dÈveloppement de logiciels de gestion des systËmes, de stockage et de contenu

2021/S 040-100577

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 025-060603)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vlada Republike Slovenije Statisti?ni urad Republike Slovenije
NumÈro national d'identification: 5022932000
Adresse postale: Litostrojska cesta 54
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 1000
Pays: SlovÈnie
Point(s) de contact: Bogdan Grmek
Courriel: gp.surs@gov.si
TÈlÈphone: +386 12416448
Fax: +386 12415344
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.stat.si/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Izgradnja, zagotavljanje delovanja in nadgradnja informacijskega sistema za upravljanje zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev

NumÈro de rÈfÈrence: JN430-8/2021

II.1.2)
Code CPV principal
72212780 Services de dÈveloppement de logiciels de gestion des systËmes, de stockage et de contenu

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Izgradnja, zagotavljanje delovanja in nadgradnja informacijskega sistema za upravljanje zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev na Statisti?nem uradu Republike Slovenije.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 025-060603

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

V primeru, da dva ali ve ponudnikov doseûejo enako vrednost M, bo naro?nik izbral ponudnika z najviöjim seötevkom to?k pri Mer2. ?e bo v slednjem primeru dva ali ve ponudnikov ponudilo enak najviöji seötevek to?k pri Mer2 bo naro?nik izbral tistega ponudnika, ki bo ponudil najniûjo ceno z DDV (v EUR) za razvoj informacijske reöitve (to?ka 2 predra?una). ?e bo v slednjem primeru dva ali ve ponudnikov ponudilo enako najniûjo ceno, bo naro?nik izbral ponudnika z ûrebom. Izmed teh ponudnikov bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izûreban. Ponudnike, ki so oddali taköno ponudbo, bo naro?nik pisno obvestil in jim omogo?il prisotnost na ûrebu, ki bo potekal v prostorih naro?nika. Ponudnikom, za katere se izvede ûreb, ki pa ne bodo prisotni na ûrebu, bo naro?nik posredoval zapisnik ûrebanja.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72212780 - Services de développement de logiciels de gestion des systèmes, de stockage et de contenu