Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 147-361642  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 SlovÈnie-Ljubljana: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2020/S 147-361642 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javni holding Ljubljana, d.o.o., druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb NumÈro national d'identification: 5860199000 Adresse postale: Verovökova ulica 70 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar Courriel: tina.bregar@jhl.si TÈlÈphone: +386 14740858 Fax: +386 14740880 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jhl.si/ http://www.jhl.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Vgradnja opreme in storitve povezane z podzemnimi zbiralnicami NumÈro de rÈfÈrence: SNAGA-35/18
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je vgradnja opreme in izvedba storitev povezanih s podzemnimi zbiralnicami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 700 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44613700 Bennes dÈchets 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Predmet naro?ila je dobava in vgradnja slede?ih tipov podzemnih zbiralnic za odpadke: ó podzemne zbiralnice za meöane komunalne odpadke, ó podzemne zbiralnice za papir in kartonsko embalaûo, ó podzemne zbiralnice za plasti?no in kovinsko embalaûo, ó podzemne zbiralnice za stekleno embalaûo, ó podzemne zbiralnice za organske kuhinjske odpadke, ó identifikacijske kartice.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Snaga Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: naro?nik) je preko javnega naro?ila po odprtem postopku leta 2007 Ìzbrala dobavÌtelja celotne tehnologije tako opreme zbiralnic z vgradnjo kot vozÌla za praznjenje podzemnih zabojnikov. Istega leta je bila sklenjena Pogodba - okvirni sporazum za dobavo in vgradnjo podzemnih zbiralnic in dobavo vozila za praznjenje podzemnih zbiralnic s podjetjem Eko Plus d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 ätore, SLOVENIJA. Naro?nik pristopa k izvedbi javnega naro?ila za izbiro dobavitelja opreme in vgradnje podzemnih zbiralnic za öirjenje na predvideno obmo?je zbiranja in odvaûanja komunalnih odpadkov s podzemnimi zbiralnicami. Zaradi zagotavljanja enotne tehnologije, enotne zunanje podobe zbiralnic, ki predstavljajo del uli?nega pohiötva, zagotavljanja enotnega karti?nega sistema za dostop ob?anov do zbiralnic in sistema evidentiranja vnosa odpadkov na celotnem podro?ju zbiranja in odvaûanja odpadkov iz podzemnih zbiralnic, je edini sposoben ponudnik podjetje Eko Plus d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 ätore, SLOVENIJA. V kolikor bi naro?nik na podlagi javnega razpisa izbral ponudnika, ki ponuja druga?no tehnologijo, bi mu to povzro?ilo nesorazmerne stroöke zaradi dvojnega karti?nega sistema za dostop do zbiralnikov ter investiranja v nova vozila za odvaûanje odpadkov. Glede na zahtevnost izbrane tehnologije in dosedanje izkuönje na izvedbi projekta, zagotavlja optimalno kakovost vgradnje in kasnejöega delovanja sistema le enovit pristop k postavitvi podzemnih zbiralnic v prostor, ki ga predstavlja izvedba javnega naro?ila z enim ponudnikom tako za dobavo opreme kot za vgradnjo. Glede na navedeno naro?nik lahko le s postopkom s pogajanji z navedenim ponudnikom zagotavlja gospodarno in u?inkovito porabo sredstev.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 149-342145
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SNAGA-35/18
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eko Plus podjetje za izvajanje nalog na podro?ju ekologije, organizacije, trgovine in poslovnih storitev d.o.o NumÈro national d'identification: 5559863000 Adresse postale: Vrtna ulica 14 Ville: ätore Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 3220 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 45 332.45 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javni holding Ljubljana, d.o.o., druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb Adresse postale: Verovökova ulica 70 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44613700 - Bennes à déchets 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures