Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services d'ingÈnierie

2020/S 180-435394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 SlovÈnie-Ljubljana: Services d'ingÈnierie 2020/S 180-435394 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode NumÈro national d'identification: 2516152000 Adresse postale: Hajdrihova ulica 28C Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Gaöper Boûi Courriel: gp.drsv@gov.si TÈlÈphone: +386 14783153 Fax: +386 14783199 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dv.gov.si/si/o_direkciji/ http://www.dv.gov.si/si/o_direkciji/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pridobivanje pravice graditi za potrebe operacije ªProtipoplavna ureditev pore?ja Selöke Sore´ - I. etapa NumÈro de rÈfÈrence: 43015-12/2017
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dela zajemajo pripravo podatkov, organizacijo in izvedbo geodetskih del za dodatne meritve, cenitev nepremi?nin,..za sklenitev pogodb, s katerimi bo naro?nik pridobil pravico graditi za potrebe operacije ªProtipoplavna ureditev pore?ja Selöke Sore´ - I. etapa
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 814
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 068-151350
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : JN007260/2017-B01
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
05/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ljubljanski urbanisti?ni zavod d.d.
NumÈro national d'identification: 5077923000 Adresse postale: Verovökova ulica 64 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodetska druûba, geodezija, informatika in storitve, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 2351943000 Adresse postale: Gerbi?eva ulica 59C Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Digi Data podjetje za raziskovalno dejavnost, izobraûevanje storitve in trgovino, d.o.o. NumÈro national d'identification: 5633915000 Adresse postale: Delavska cesta 24 Ville: äen?ur Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 4208 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geoto?ka in 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 3833399000 Adresse postale: Tehnoloöki park 24 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 178 870.59 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode Adresse postale: Hajdrihova ulica 28C Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71300000 Services d'ingÈnierie
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
VII.1.4) Description des prestations:
Dela zajemajo pripravo podatkov, organizacijo in izvedbo geodetskih del za dodatne meritve, cenitev nepremi?nin,..za sklenitev pogodb, s katerimi bo naro?nik pridobil pravico graditi za potrebe operacije ªProtipoplavna ureditev pore?ja Selöke Sore´ - I. etapa.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 814
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 178 870.59 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ljubljanski urbanisti?ni zavod d.d.
NumÈro national d'identification: 5077923000 Adresse postale: Verovökova ulica 64 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geodetska druûba, geodezija, informatika in storitve, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 2351943000 Adresse postale: Gerbi?eva ulica 59C Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Digi Data podjetje za raziskovalno dejavnost, izobraûevanje storitve in trgovino, d.o.o. NumÈro national d'identification: 5633915000 Adresse postale: Delavska cesta 24 Ville: äen?ur Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 4208 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geoto?ka in 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 3833399000 Adresse postale: Tehnoloöki park 24 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Podaljöanje pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Podlaga za izvedbo storitev po osnovni pogodbi je projektna naloga. Naro?nik izvajalcu ni pravo?asno zagotovil PGD dokumentacije za pritoke. naknadno se je zaradi dogovarjanja z lastniki zemljiö projektna dokumentacija tudi spremenila. Hkrati geodetski postopki ureditve meje in parcelacije niso bili pravo?asno pravnomo?no zaklju?eni, ?esar naro?nik ni mogel predvideti.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 178 870.59 EUR Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 178 870.59 EUR
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie