Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs

2020/S 147-361634  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 SlovÈnie-Ljubljana: Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs 2020/S 147-361634 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javni holding Ljubljana, d.o.o., druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb NumÈro national d'identification: 5860199000 Adresse postale: Verovökova ulica 70 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar Courriel: tina.bregar@jhl.si TÈlÈphone: +386 14740858 Fax: +386 14740880 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jhl.si/ http://www.jhl.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Pogrebna in pokopaliöka dejavnost
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Objava osmrtnic v medijih po sklopih NumÈro de rÈfÈrence: éALE-8/17
II.1.2) Code CPV principal 92000000 Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je objava osmrtnic v medijih po sklopih.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 890 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sklop 1: Objava osmrtnic v programu Radia Slovenija
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 92210000 Services de radio
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Objava osmrtnic v programu Radia Slovenija.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sklop 2: Objava osmrtnic v glasilu Dnevnik
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues spÈcialisÈes, pÈriodiques et magazines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Objava osmrtnic v glasilu Dnevnik.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sklop 3: Objava osmrtnic v glasilu Delo
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues spÈcialisÈes, pÈriodiques et magazines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Objava osmrtnic v glasilu Delo.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sklop 4: Objava osmrtnic v glasilu Novice Svet24
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues spÈcialisÈes, pÈriodiques et magazines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Objava osmrtnic v glasilu Novice Svet24.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Naro?nik izvaja javno naro?ilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tretjo alinejo c. to?ke prvega odstavka 46. ?lena ZJN-3. Naro?nik bo o vseh odlo?itvah obvestil kandidate (ponudnike) na na?in dolo?en v 90. ?lenu ZJN-3. Predmet javnega naro?ila je objava osmrtnic v medijih. Naro?nik je glede na pretekle izkuönje ugotovil, da stranke, ki naro?ajo predmetno storitev, ûelijo objavo osmrtnic v izbranih medijih, tj. v programu Radia Slovenija, v glasilu Dnevnik, v glasilu Delo in v glasilu Novice Svet24. Ti mediji zagotavljajo objavo osmrtnic dnevno. Objavo osmrtnic v teh medijih lahko izvajajo zgolj naöteti mediji (imajo izklju?ne pravice), ustrezne alternative ali nadomestila pa ni, odsotnost konkurence pa ni posledica neupravi?enega omejevanja elementov javnega naro?ila. Na podlagi navedenih razlogov je naro?nik k sodelovanju pri javnem naro?ilu povabil RTV Slovenija, Dnevnik, druûba medijskih vsebin, d.d., Delo d.o.o. in Svet24 d.o.o.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 116-233703
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : éALE-8/17-1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Sklop 1: Objava osmrtnic v programu Radia Slovenija
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana NumÈro national d'identification: 5056497000 Adresse postale: Kolodvorska ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 720.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : éALE-8/17-2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Sklop 2: Objava osmrtnic v glasilu Dnevnik
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DNEVNIK, druûba medijskih vsebin, d.d.
NumÈro national d'identification: 5049334000 Adresse postale: Kopitarjeva ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 586.75 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : éALE-8/17-3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sklop 3: Objava osmrtnic v glasilu Delo
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Delo ?asopisno zaloûniöko podjetje d.o.o.
NumÈro national d'identification: 5096049000 Adresse postale: Dunajska cesta 5 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 577.55 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : éALE-8/17-4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Sklop 4: Objava osmrtnic v glasilu Novice Svet24
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javni holding Ljubljana, d.o.o., druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb Adresse postale: Verovökova ulica 70 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
22200000 - Journaux, revues spécialisées, périodiques et magazines 
92000000 - Services récréatifs, culturels et sportifs 
92210000 - Services de radio