Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Services de réparation et d'entretien

2020/S 147-361628  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Slovénie-Ljubljana: Services de réparation et d'entretien 2020/S 147-361628 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerza v Ljubljani Numéro national d'identification: 5085063000 Adresse postale: Kongresni trg 12 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: Slovénie Courriel: javna.narocila@uni-lj.si Téléphone: +386 12418578 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.uni-lj.si/slo/ https://www.uni-lj.si/slo/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vzdrzevanje elektronskega dokumentnega sistema GC (2Q2020) Numéro de référence: 401-11/2018
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Vzdrzevanje elektronskega dokumentnega sistema GovernmentConnect s pripadajo?imi nadgradnjami in storitvami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 363 600.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48190000 Logiciels pédagogiques 48311100 Système de gestion de documents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Vzdrzevanje elektronskega dokumentnega sistema GovernmentConnect s pripadajo?imi nadgradnjami in storitvami.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: naro?nik) je izvedel pogajanja s ponudnikom MARG, inzeniring d.o.o., SLOVENIJA, ki ima kot edini ponudnik izklju?ne pravice. Tako na ?lanicah kakor na rektoratu naro?nika je za upravljanje dokumentnega gradiva v sirsi uporabi licen?na programska oprema, imenovana GovernmentConnect (v nadaljevanju: GC). Licen?no programsko opremo je v celoti razvil ponudnik. Ker je licen?na programska oprema GC avtorsko delo, je ponudnik edini in izklju?ni lastnik pravic. Ponudnik ima izklju?ne pravice iz naslova avtorskih pravic in je edini ponudnik, ki ima tudi pravico do razvoja in nadgradenj licen?ne programske opreme GC. Naro?nik v tem naro?ilu najema tudi licence za uporabo licen?ne programske opreme GC. Ponudnik ima poleg nastetih avtorskih pravic se izklju?ne pravice do trzenja, implementacije in vzdrzevanja licen?ne programske opreme GC pri naro?nikih javne uprave in izobrazevalnih ustanovah. Noben drug ponudnik na trgu brez izrecnega pisnega dovoljenja ali pogodbenega sodelovanja s ponudnikom ni upravi?en za trzenje, implementiranje ali vzdrzevanje licen?ne programske opreme GC. To pomeni, da ni mogo?e izvesti vzdrzevanja licen?ne programske opreme GC in potrebnih prilagoditev z drugim ponudnikom na trgu, ?e niso izpolnjeni navedeni pogoji. Celotna licen?na programska oprema GC je tehni?no in upravljavsko kompleksna, zaradi ?esar jo lahko u?inkovito in uspesno vzdrzuje in prilagaja le avtor - ponudnik. Licen?na programska oprema je akreditirana pri Arhivu RS. Upostevajo dejstvo, da je celotna postavitev sistema za upravljanje z dokumentnim gradivom izvedena z licen?no programsko opremo GC, za katero ima ponudnik izklju?ne pravice, bi zamenjava izvajalca za izvedbo predmeta naro?ila povzro?ila neskladnosti in nesorazmerne tehni?ne tezave v delovanju in povezljivosti z drugimi sistemi naro?nika ter vzdrzevanjem sistema. Glede na navedeno naro?nik utemeljeno ocenjuje, da lahko v predmetnem javnem naro?ilu storitve vzdrzevanja in prilagoditve licen?ne programske opreme GC izvede le ponudnik, in sicer zaradi izklju?nih pravic, s katerimi razpolaga, tehni?nih razlogov in razlogov gospodarnosti naro?nika.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 024-053452
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: JN000014/2019
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARG, inzeniring d.o.o.
Numéro national d'identification: 2010992000 Adresse postale: Tehnoloski park 18 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 23 550.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Univerza v Ljubljani Adresse postale: Kongresni trg 12 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48190000 - Logiciels pédagogiques 
48311100 - Système de gestion de documents 
50000000 - Services de réparation et d'entretien