Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana:Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et d'autres Èquipements

2023/S 186-582720  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 SlovÈnie-Ljubljana: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et d'autres Èquipements 2023/S 186-582720 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javno podjetje Ljubljanska parkiriö?a in trûnice, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 5607906000 Adresse postale: Kopitarjeva ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Sektor za javna naro?ila, Darko Pintari? Courriel: darko.pintaric@jhl.si TÈlÈphone: +386 14740857 Fax: +386 14740811 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jhl.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Javno podjetje - gospodarska javna sluûba
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje in dobava nadomestnih delov za parkomate HECTRONIC in stalna tehni?na podpora centra za upravljanje NumÈro de rÈfÈrence: LPT-64/23
II.1.2) Code CPV principal 50230000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et d'autres Èquipements
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je vzdrûevanje in dobava nadomestnih delov za parkomate HECTRONIC in stalna tehni?na podpora centra za upravljanje za obdobje 24 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 286 161.74 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34996000 ...quipement de commande et de contrÙle, de sÈcuritÈ ou de signalisation des routes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Ljubljana
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je vzdrûevanje in dobava nadomestnih delov za parkomate HECTRONIC in stalna tehni?na podpora centra za upravljanje za obdobje 24 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma in zajema: vzdrûevanje parkomatov HECTRONIC in vzdrûevanje centra za upravljanje, sestavljenih iz strojne in programske opreme (v nadaljevanju tudi: sistem), stalno tehni?no podporo na vseh lokacijah naro?nika za nemoteno delovanje celotnega sistema, nakup nadomestnih delov in opreme za vzdrûevanje celotnega sistema.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Predmet javnega naro?ila je dobava posameznih sklopov za nadomestilo obstoje?ih komponent v parkomatih, servisiranje in zagotavljanje stalne tehni?ne podpore za vzdrûevanje parkomatov in centra za upravljanje proizvajalca Hectronic za obdobje 24 mesecev. ELBI d.o.o., Cesta
   1.  maja 75, 4000 Kranj je uradni partner in ekskluzivni distributer za parkirne avtomate in opremo proizvajalca Hectronic GmbH na slovenskem trûiö?u. Zaradi navedenih razlogov, je ELBI d.o.o., Cesta
   1.  maja 75, 4000 Kranj, kot edini ponudnik, sposoben zagotavljati storitve in opremo za izvajanje vzdrûevanja, servisiranja parkirnih avtomatov proizvajalca Hectronic GmbH, kot tudi edini zagotavljati nadomestne dele, kar potrjuje z izjavo, ki je priloga tega obvestila. Zaradi navedenih razlogov, konkurence za predmet javnega naro?anja ni. Glede na navedeno ni mogo?e zagotoviti delovanja obstoje?ih parkomatov in centra za upravljanje z opremo, materiali in rezervnimi deli poljubnega ponudnika, ki tudi ne bi znal vzdrûevati obstoje?i center za upravljanje, pod pogoji odprtega postopka javnega naro?anja, ki bi zagotovil enakost med ponudniki pri sodelovanju v postopku oddaje javnega naro?ila. Zamenjava izvajalca (in tudi nakup novih parkomatov drugega proizvajalca, ki lahko zagotovi vzdrûevanje in nemoteno delovanje) bi naro?niku povzro?ila nesorazmerne tehni?ne teûave med obratovanjem in vzdrûevanjem ter visoke dodatne stroöke.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ELBI, elektroinstalacije, projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj NumÈro national d'identification: 5483883000 Adresse postale: Cesta
   1.  maja 75 Ville: Kranj Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 4000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 344 700.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 286 161.74 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javno podjetje Ljubljanska parkiriö?a in trûnice, d.o.o.
Adresse postale: Kopitarjeva ulica 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Vzdrûevanje in dobava nadomestnih delov za parkomate HECTRONIC in stalna tehni?na podpora centra za upravljanje 27/09/2023 SVN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34996000 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes 
50230000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements