Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 24/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au matÈriel de transport aÈrien, ferroviaire, routier et maritime

2020/S 129-317306  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
SlovÈnie-Ljubljana: Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au matÈriel de transport aÈrien, ferroviaire, routier et maritime

2020/S 129-317306

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 117-284226)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
NumÈro national d'identification: 5300177000
Adresse postale: Trûaöka cesta 19
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 1000
Pays: SlovÈnie
Courriel: jn.drsi@gov.si
TÈlÈphone: +386 22341422
Fax: +386 22341495 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.di.gov.si

http://www.di.gov.si
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni ûelezniöki infrastrukturi v letu 2020

II.1.2)
Code CPV principal
50200000 Services de rÈparation, d'entretien et services connexes relatifs au matÈriel de transport aÈrien, ferroviaire, routier et maritime

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni ûelezniöki infrastrukturi v letu 2020.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 117-284226

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:


   1.  Naro?nik je na svoji internetni strani: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300083/narocilo.html objavil popravljena dokumenta: specifikacija naro?ila ter ponudbeni predra?un.
   2.  To?ka
   2. 6 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni v drugi alineji in dodata tretja in ?etrta alineja tako, da spremenjeno glasi: ª tuja banka preko koresponden?ne banke v drûavi naro?nika ali zavarovalnica v drûavi naro?nika ali tuja zavarovalnica preko koresponden?ne zavarovalnice v drûavi naro?nika´. .
   3.  V to?ki
   2. 6.1 Navodil za pripravo ponudbe se ?rta besedilo ªv obliki ban?ne garancije´.

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300083/narocilo.html
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Spremembe so objavljena na internetni strani naro?nika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300083/narocilo.html

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300083/narocilo.html
 
 
C L A S S E    C P V
50200000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 
50220000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes liés au transport ferroviaire et à d'autres équipements