Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2020/S 147-361620  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 SlovÈnie-Ljubljana: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2020/S 147-361620 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta NumÈro national d'identification: 1627066000 Adresse postale: Vrazov trg 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Andreja éagar Courriel: andreja.zagar@mf.uni-lj.si TÈlÈphone: +386 15437711 Fax: +386 15437726 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mf.uni-lj.si/ http://www.mf.uni-lj.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobioloökega laboratorijskega informacijskega sistema NumÈro de rÈfÈrence: 091-7-1/20
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Vzdrûevanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobioloökega laboratorijskega informacijskega sistema.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 813 435.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72300000 Services de commutation de donnÈes 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je vzdrûevanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobioloökega laboratorijskega informacijskega sistema.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Postopek in zakonska podlaga ter razlog za izbiro postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave tretja alineja c) to?ke prvega odstavka 46. ?lena ZJN-3. V tretji alineji c) to?ke prvega odstavka 46. ?lena ZJN-3 je dolo?eno, da se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi v primeru, ko gre za zaö?ito izklju?nih pravic, vklju?no s pravicami intelektualne lastnine. Naro?nik ima nameö?ene komponente integriranega laboratorijskega informacijskega sistema (v nadaljevanju: LIS), katerega proizvajalec je SRC Infonet d.o.o., Cesta talcev 39, 4000 Kranj, SLOVENIJA in zajema osnovni laboratorijski informacijski sistem ter dodatne module. Predmetna storitev se nanaöa na vzdrûevanje, podporo in razvoj LIS-a, ki ga je za specifi?ne potrebe naro?nika razvil, dobavil ter implementiral izvajalec, zato drugi izvajalci ne bi mogli prevzeti izvajanja storitev vzdrûevanja in nadgrajevanja v kratkem ?asu, saj z programsko opremo niso seznanjeni in nimajo izkuöenj z njenim vzdrûevanjem in nadgrajevanjem. LIS je licen?na programska oprema, za katero ima izklju?ne pravice za vzdrûevanje, posodabljanje, nadgrajevanje in razöirjanje sistema ter podporo in pomo uporabnikom samo SRC Infonet d.o.o.. Za sistem je potrebno zagotavljati vzdrûevanje, posodabljanje, nadgrajevanje in razöirjanje sistema ter podporo in pomo uporabnikom, s ?imer se zagotavlja nemoteno izvajanje delovnih procesov pri naro?niku.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 111-270089
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SRC Infonet d.o.o., podjetje za informacijsko svetovanje, inûeniring in trgovino NumÈro national d'identification: 5472075000 Adresse postale: Cesta na Okroglo 7 Ville: Naklo Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 4202 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 493.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Adresse postale: Vrazov trg 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72300000 - Services de commutation de données 
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques