Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services traiteur

2020/S 129-317414  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence SlovÈnie-Ljubljana: Services traiteur 2020/S 129-317414 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministrstvo za notranje zadeve Policija NumÈro national d'identification: 1332813000 Adresse postale: ätefanova ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI0 SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Tajniötvo SJNN Courriel: sjnn.mnz@gov.si TÈlÈphone: +386 14284434 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gov.si www.gov.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagotavljanje prehrane policistom na kontrolnih to?kah znotraj RS NumÈro de rÈfÈrence: 430-590/2020
II.1.2) Code CPV principal 55520000 Services traiteur
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zagotavljanje prehrane policistom znotraj RS (obmo?je PU Ljubljana, PU Maribor, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Novo mesto, PU Murska Sobota in PU Kranj). Gre za hladne in tople obroke.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 299 115.68 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55520000 Services traiteur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI SLOVENIJA Lieu principal d'exÈcution:
Obmo?je PU Ljubljana, PU Maribor, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Novo mesto, PU Murska Sobota in PU Kranj.
II.2.4) Description des prestations:
Zagotavljanje prehrane policistom na kontrolnih to?kah znotraj RS
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 95 Co t - Nom: Veljavna podjetniöka kolektivna pogodba / PondÈration: 5 Co t - Nom: Seznam dobaviteljev/dokazil za lokalno dobavo ûivil / PondÈration: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Izvedba JN po ?. to?ki 46. ?lena ZJN-3. Vezano na problematiko takoimenovanega Koronavirusa (COVID-19) naro?nik zagotavlja policistom na kontrolnih to?kah znotraj RS tople in hladne obroke oziroma samo tople ali samo hladne obroke. Lokacije so na obmo?ju 8 Policijskih uprav. Glede na naravo predmeta naro?ila je ugotoviti, da so nastale okoliö?ine, katere naro?nik ni mogel predvideti in jih tudi ni mogo?e pripisati naro?nikovem ravnanju (gre za izredne dogodke in okoliö?ine), izvedba naro?ila pa je neizogibno potrebna, pri tem pa bi izvedba odprtega postopka oz. drugega primernega postopka, tudi ob upoötevanju skrajöanih rokov, povzro?ila prevelike zamude in s tem negativne posledice na podro?ju reöevanja navedene problematike. Ugotoviti je tudi, da je ogroûeno zdravje in varnost ljudi ter premoûenja.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Slorest podjetje za gospodarske storitve d.o.o.
NumÈro national d'identification: 2229170000 Adresse postale: Verovökova ulica 55A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI SLOVENIJA Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Courriel: info@slorest.si TÈlÈphone: +386 13004240 Fax: +386 13004260
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 282 928.75 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 299 115.68 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministrstvo za notranje zadeve Adresse postale: ätefanova ulica 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55520000 - Services traiteur