Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)

2022/S 131-374520  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 SlovÈnie-Ljubljana: Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets) 2022/S 131-374520 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NACIONALNI INäTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE NumÈro national d'identification: 6462642000 Adresse postale: Trubarjeva cesta 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Nacionalni inötitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruöa Courriel: javna.narocila@nijz.si TÈlÈphone: +386 56630800 Fax: +386 56630808 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nijz.si
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DISTRIBUCIJA ZDRAVIL PROTI COVID-19 NumÈro de rÈfÈrence: 16K010222
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cepiva - temperaturni reûim shranjevanja od -90 C do -60 C
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cepiva - temperaturni reûim shranjevanja od -90 C do -60 C
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 6
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 107-301696
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cepiva - temperaturni reûim shranjevanja od -90 C do -60 C
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
03/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SALUS, Veletrgovina, druûba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o. NumÈro national d'identification: 6398707000 Adresse postale: Litostrojska cesta 46A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 141 250.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: NACIONALNI INäTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Adresse postale: Trubarjeva cesta 2 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60000000 Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
VII.1.4) Description des prestations:
Distribucija zdravil proti COVID-19, Skladiö?enje cepiv
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 6
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 493 507.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SALUS, Veletrgovina, druûba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o. NumÈro national d'identification: 6398707000 Adresse postale: Litostrojska cesta 46A Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Naro?nik je za potrebe logisti?nega centra za cepiva proti Covid-19 z izvajalcem sklenil pogodbo za distribucijo cepiv proti Covid-19. Naro?nik zaradi nejasnih napovedi glede vrste in koli?in cepiv/zdravil, oblike skladiö?enja in ostalih elementov distribucije ni mogel v vnaprej predvideti vseh potrebnih storitev, saj se vsebina, dinamika, predmet in zahteve glede skladiö?enja, transporta, logistike spreminjajo v skladu s epidemioloökimi spremembami in zahtevami Ministrstva za zdravje. Dodatne storitve so vezane na: najem dodatnih kapacitet za skladiö?enje zdravil v temperaturnem obmo?ju od -60 C do -90 C. Storitve veletrgovske dejavnosti NIJZ so vezana na dovoljenja: dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili za uporabo v humani medicini, odlo?bo je izdala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo?ke (öt. odlo?be: 801-13/2014-2, z dne 19.3.2014) in certifikat dobre distribucijska prakse 455-56/2020-2 odlo?ba Ministrstva za zdravje öt 1710-12/2021/2 z dne 13.4.2021. NIJZ lahko izvaja storitev le v okviru izdanih dovoljenj.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Storitve opredeljene v pogodbi in aneksu so med seboj povezane, ni mogo?e, da bi jih izvedli razli?ni izvajalci: cepiva proti Covid-19 ni mogo?e prevaûati med veletrgovskimi skladiö?i (rok uporabe cepiva pri prevozu se skrajöa na en mesec), zato mora izvajalec, ki shranjuje cepiva izvajati tudi vse storitve izdaje cepiv (opredeljene v pogodbi) in tudi vse ostale distribucijske storitve, za spremembe vezane na izvajalca v logisti?nemu centru je potrebno na novo postaviti sistem kakovosti, izvesti kvalifikacijo, pridobiti vsa potrebna dovoljenja (s strani JAZMP in s strani MZ).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 445 015.00 EUR Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 493 507.00 EUR SlovÈnie-Ljubljana: Services de transport ( l'exclusion du transport des dÈchets)Type díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)