Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 24/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Ljubljana: VÍtements, articles chaussants, bagages et accessoires

2020/S 69-164053  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
SlovÈnie-Ljubljana: VÍtements, articles chaussants, bagages et accessoires

2020/S 069-164053

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2019/S 250-620190)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministrstvo za finance Finan?na uprava Republike Slovenije
NumÈro national d'identification: 2482711000
Adresse postale: ämartinska cesta 55
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI
Code postal: 1000
Pays: SlovÈnie
Point(s) de contact: Boötjan Smodek
Courriel: gfu.fu@gov.si
TÈlÈphone: +386 14783800
Fax: +386 14783900 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.fu.gov.si

http://www.fu.gov.si
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Nakup sluûbenih ?evljev in nogavic

NumÈro de rÈfÈrence: 430-702/2019 (JN 32/2019 Uniforma)

II.1.2)
Code CPV principal
18000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Nakup sluûbenih ?evljev in nogavic.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 250-620190

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik je k temu obvestilu o popravku objavil nov obrazec ESPD, v katerega naj ponudniki poleg ostalih zahtevanih podatkov, vpiöejo tudi podatke, ki jih naro?nik zahteva v to?ki
   2. 5.1 razpisne dokumentacije. Ponudniki naj podatke, ki se nanaöajo na to?ko
   2. 5.1 razpisne dokumentacije, vpisujejo v nov obrazec ESPD, in sicer v to?ki C: Tehni?na in strokovna sposobnost, rubrika: ªZa naro?ila blaga: izvedba dobave blaga dolo?ene vrste´ (v polje Opis ali katero koli drugo polje v tej rubriki, ?e dopuö?a vnos vseh zahtevanih podatkov). Nov obrazec ESPD je dosegljiv v tem obvestilu o popravku, in sicer v to?ki VII.2 Druge dodatne informacije.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348673/430-702-19-Narocnik_ESPD.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348673/430-702-19-Narocnik_ESPD.zip
 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
18300000 - Articles d'habillement 
18800000 - Articles chaussants