Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 05/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction

2020/S 61-145069  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction

2020/S 061-145069

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 055-129895)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Javni stanovanjski sklad Mestne ob?ine Ljubljana
Numéro national d'identification: 1719572000
Adresse postale: Zarnikova ulica 3
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Karmen Pintar Oblak
Courriel: karmen.pintar@ljubljana.si
Téléphone: +386 13061546 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jssmol.si

http://www.jssmol.si
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Izvedba gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa II v Ljubljani

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Izvedba gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelsa II v Ljubljani, s pripadajo?o zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izvedba monitoringa objektov v vplivnem obmo?ju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelsa II (meritve in pregledi med in po kon?anem izvajanju GOI del), izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-129895

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik ponudnike obves?a, da se za pripravo ponudbe upostevajo izklju?no popisi del, ki so bili na spletni strani www.jssmol.si objavljeni dne 21.3.2020. Prvotno objavljeni popisi del so zaradi napak neveljavni. Ponudbe ponudnikov, ki navedenega ne bodo upostevali, bodo izlo?ene.

www.jssmol.si
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naro?nik ponudnike obves?a, da se za pripravo ponudbe upostevajo izklju?no popravljeni popisi del, ki so bili na spletni strani www.jssmol.si objavljeni dne 21.3.2020. Prvotno objavljeni popisi del so zaradi napak neveljavni. Ponudbe ponudnikov, ki navedenega ne bodo upostevali, bodo izlo?ene.

www.jssmol.si
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles