Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 18/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana:Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 148-422646  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 148-422646

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 125-351738)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MESTNA OB?INA LJUBLJANA
Numéro national d'identification: 5874025000
Adresse postale: Mestni trg 1
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar
Courriel: tina.bregar@jhl.si
Téléphone: +386 14740858
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jhl.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Numéro national d'identification: 5046688000
Adresse postale: Vodovodna cesta 90
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar
Courriel: tina.bregar@jhl.si
Téléphone: +386 14740858
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jhl.si/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Numéro national d'identification: 5226406000
Adresse postale: Verovskova ulica 62
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar
Courriel: tina.bregar@jhl.si
Téléphone: +386 14740858
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jhl.si/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.jhl.si/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Komunalna in prometna ureditev obmo?ij st. 4-del, 12, 13
   2.  - 13.3. del, 14
   2.  del, 15, 16, 17, 22, 26
   2.  del, so?asno z gradnjo kanalizacije

Numéro de référence: JHL-17/22 (So?asna gradnja 3)

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMO?JA ST. 4 DEL (Hrusevska in Litijska cesta, del), 12 (Ilovica in Izanska cesta - sever), 13.2 - 13.3 DEL (Rakova Jelsa,
   2.  in
   3.  del), 14.2 DEL (Sibirija,
   2.  del), 15 (Galjevica), 16 (Kozarje), 17 (Trzaska cesta), 22 (Gameljne), 26.2 DEL (Izanska cesta - jug,
   2.  del), SO?ASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ?IS?ENJE ODPADNE VODE NA OBMO?JU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL. Izvedba celote razpisanih del in sicer komunalne in prometne ureditve obmo?ja st. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL bo morala potekati po istih obmo?jih v skladu s usklajenim terminskim planom gradnje kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in ?is?enje odpadne vode na obmo?ju vodonosnika ljubljanskega polja - del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«. V okviru predmetnega naro?ila je vklju?ena tudi PROMETNA

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-351738

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik objavlja popravek razpisne dokumentacije v obliki ?istopisa z ozna?enimi spremembami, in sicer popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upostevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Sprememba razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453342/RD_gradnje_socasna_3_sprememba_29.7.2022.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453342/RD_gradnje_socasna_3_sprememba_29.7.2022.zip Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civilType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 18/08/2022 03/08/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil