Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana:Travaux de construction de locaux commerciaux

2022/S 226-649361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Slovénie-Ljubljana: Travaux de construction de locaux commerciaux 2022/S 226-649361 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Numéro national d'identification: 5554195000 Adresse postale: Miklosi?eva cesta 24 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Matjaz Jamnik Courriel: IJN@zzzs.si Téléphone: +386 13077279 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zzzs.si
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prenova severnega dela
   2.  nadstropja poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upostevajo okoljski vidiki Numéro de référence
:
DIR-GR-7-030/19-G, 430-40/2019-DI/3
II.1.2) Code CPV principal 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmet javnega naro?ila je izvedba del za prenovo in delno preureditev severnega dela
   2.  nadstropja poslovne stavbe naro?nika na naslovu Miklosi?eva cesta 24, 1000 Ljubljana, pri katerih se upostevajo okoljski vidiki.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 44
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 007-010242
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
06/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ADAPTACIJE - VZDRZEVANJE, gradbena, obrtniska in instalacijska dela, d.o.o. Numéro national d'identification: 5296498000 Adresse postale: Ribi?i?eva ulica 21 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 390 801.58 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Adresse postale: Miklosi?eva cesta 24 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
VII.1.4) Description des prestations:
Prenova severnega dela
   2.  nadstropja poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upostevajo okoljski vidiki
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 37
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 417 548.59 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ADAPTACIJE - VZDRZEVANJE, gradbena, obrtniska in instalacijska dela, d.o.o. Numéro national d'identification: 5296498000 Adresse postale: Ribi?i?eva ulica 21 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Pove?anje obsega del predstavljajo predvsem dodatna in nepredvidena dela, ki jih je bilo potrebno izvesti za uspesno realizacijo projekta in so bila ugotovljena zapisnisko tekom izvajanja del, in sicer: - gradbena dela za nove vratne podboje, - sanacija odprtin obstoje?ih dimnikov, - parketarska dela: izravnava in priprava podlage za polaganje novega parketa, - kamnoseska dela izvedena na hodniku pri novih vratnih odprtinah pisarn za poenotenje novega in obstoje?ega tlaka, - ALU dela: predelava vratnih odprtin za sanitarije , - slikopleskarska dela: dodatno struganje obstoje?ega opleska in priprava podlage.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Pri naro?niku se je pri izvajanju del po sklenjeni pogodbi pojavila potreba po izvedbi dodatnih del, pri ?emer bi zamenjava izvajalca naro?niku povzro?ila velike nevse?nosti in znatno podvajanje stroskov (uvedba novega izvajalca, koordinacija med izvajalci, podvajanje posamezne vrste pripravljalnih in drugih del za izvedbo dokon?anja posamezne faze, itd.). Izvedba posamezne vrste del iz pogodbe predstavlja zaklju?eno celoto, obstoje?i izvajalec pa je v delo ze uveden in pozna zna?ilnosti stavbe in gradnje v teku. Izvedba predmetnih del iz aneksa je potrebna tudi za uspesno izvedbo/zaklju?ek del po sklenjeni pogodbi oziroma realizacijo projekta, zato zamenjava izvajalca iz vidika sorazmernosti glede na sklenjen aneks k pogodbi iz ekonomskih razlogov ne bi bila smiselna.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 390 801.58 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 417 548.59 EUR Prenova severnega dela
   2.  nadstropja poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upostevajo okoljski vidiki 23/11/2022 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
45213100 - Travaux de construction de locaux commerciaux