Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Maribor:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2023/S 97-303065  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Slovénie-Maribor: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2023/S 097-303065 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERZA V MARIBORU Numéro national d'identification: 5089638000 Adresse postale: Slomskov trg 15 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Drago Mlakar Courriel: drago.mlakar@um.si Téléphone: +386 22355321 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.si
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oprema za dolo?anje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov Numéro de référence: 302/38 - RIUM51-FKKT 03 - 1/2021
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oprema za dolo?evanje termodinami?nih lastnosti bioloskih sistemov (ITC in DSC)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38418000 Calorimètres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Maribor, Slovenija
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmet pogodbe je dobava opreme za dolo?anje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov - sklop 4: Oprema za dolo?evanje termodinami?nih lastnosti bioloskih sistemov (ITC in DSC) ), ki vklju?uje: - dobavo opreme, ki izpolnjuje vse zahtevane karakteristike iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja z dne 10.
   3.  2022, ki so priloga in sestavni del te pogodbe, vklju?no s transportom, dostavo, namestitvijo, montazo, zagonom in testiranjem naprave (v nadaljevanju: dobava in namestitev opreme), - izobrazevanje uporabnikov za namen uporabe opreme iz predhodne alineje tega odstavka (v nadaljevanju: izobrazevanje). Izotermalni titracijski mikrokalorimeter (ITC) se bo uporabljal za titracijo mikrolitrskih koli?in bioloskih raztopin proteinov za dolo?anje afinitete ligandov do proteinov in za dolo?anje toplote, ki se spros?a pri razli?nih interakcijah v raztopini (npr. micelizacija). Kalorimeter DSC bo omogo?al izvajanje meritev na mikroliterskih koli?inah bioloskih vzorcev (raztopin proteinov in fragmentov DNK). Dolo?anje toplote, ki se spros?a/porablja pri faznih prehodih, dolo?anje temperature talis?a beljakovin v razli?nih pufrih in dolo?anje toplotne kapacitete.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 90
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Investicijski projekt naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM«. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, MVZI in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 248-721547
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 302/38 - RIUM51-FKKT 03 - 1/2021
Lot nº: 4 Intitulé:
Oprema za dolo?evanje termodinami?nih lastnosti bioloskih sistemov (ITC in DSC)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
15/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LABTIM laboratorijska oprema d.o.o.
Numéro national d'identification: 5327296000 Adresse postale: Ziherlova ulica 6 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 235 802.50 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UNIVERZA V MARIBORU Adresse postale: Slomskov trg 15 Ville: Maribor Code postal: 2000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38418000 Calorimètres
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Maribor, Slovenija
VII.1.4) Description des prestations:
Predmet pogodbe je dobava opreme za dolo?anje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov - sklop 4: Oprema za dolo?evanje termodinami?nih lastnosti bioloskih sistemov (ITC in DSC) ), ki vklju?uje: - dobavo opreme, ki izpolnjuje vse zahtevane karakteristike iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja z dne 10.
   3.  2022, ki so priloga in sestavni del te pogodbe, vklju?no s transportom, dostavo, namestitvijo, montazo, zagonom in testiranjem naprave (v nadaljevanju: dobava in namestitev opreme), - izobrazevanje uporabnikov za namen uporabe opreme iz predhodne alineje tega odstavka (v nadaljevanju: izobrazevanje). Izotermalni titracijski mikrokalorimeter (ITC) se bo uporabljal za titracijo mikrolitrskih koli?in bioloskih raztopin proteinov za dolo?anje afinitete ligandov do proteinov in za dolo?anje toplote, ki se spros?a pri razli?nih interakcijah v raztopini (npr. micelizacija). Kalorimeter DSC bo omogo?al izvajanje meritev na mikroliterskih koli?inah bioloskih vzorcev (raztopin proteinov in fragmentov DNK). Dolo?anje toplote, ki se spros?a/porablja pri faznih prehodih, dolo?anje temperature talis?a beljakovin v razli?nih pufrih in dolo?anje toplotne kapacitete.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 14/03/2023 Fin: 31/05/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 235 802.50 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: LABTIM laboratorijska oprema d.o.o.
Numéro national d'identification: 5327296000 Adresse postale: Ziherlova ulica 6 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Sklenitev dodatka st. 1 k pogodbi na predlog naro?nika skladno s
   7.  ?lenom osnovne pogodbe, ker naro?nik (uporabnik in pla?nik) do postavljenega roka za dobavo ne more zagotoviti vseh pogojev varno namestitev opreme.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Naro?nik je dobavitelja dne 13.
   3.  2023 obvestil, da naro?nik (uporabnik in pla?nik) do postavljenega roka za dobavo ne more zagotoviti vseh pogojev za varno namestitev opreme, in sicer v predvidenem dobavnem roku prostor D1-212 n ne bo ustrezno pripravljen (prilagoditvena dela ne bodo dokon?ana) ter s tem pogoj za varno namestitev opreme v prostor uporabnika ter pogoj za izvedbo izobrazevanja ne bo izpolnjen, zato je naro?nik dobavitelja obvestil o novem (skrajnem) roku dobave in sicer: 31.
   5.  2023.Ker gre za okolis?ine, zaradi katerih je sprememba bila nujna in jih naro?nik kot skrben javni naro?nik ni mogel vnaprej predvideti, je dobavitelja obvestil o novem (skrajnem) roku dobave, s katerim je dobavitelj soglasal.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 235 802.50 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 235 802.50 EUR Oprema za dolo?anje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov 22/05/2023 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38418000 - Calorimètres