Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Maribor:...lectricitÈ

2022/S 233-669507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 SlovÈnie-Maribor: ...lectricitÈ 2022/S 233-669507 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERZA V MARIBORU NumÈro national d'identification: 5089638000 Adresse postale: Slomökov trg 15 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Drago Mlakar Courriel: drago.mlakar@um.si TÈlÈphone: +386 22355321 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Javni zavod
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dobava elektri?ne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca NumÈro de rÈfÈrence: 302/41 - EE5/2022
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dobava elektri?ne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 316 904.61 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
Dobava elektri?ne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca od
   1. 11.2022 do 30.11.2022
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
V predmetni zadevi gre za izpolnitev obstoje?e pogodbe. Izvajalec ima po veljavni pogodbi v objektih naro?nika do leta 2024 pravico do opravljanja dobave energije, le-ta pa zajema tako oskrbo objektov z elektri?no energijo, z energijo za ogrevanje ali hlajenje objektov, z energijo za prezra?evanje objektov ter z energijo za pripravo sanitarne tople vode. Naro?nik je upravi?en in dolûan ravnati skladno s pogodbeno prevzetimi obveznostmi ter z obstoje?im izvajalcem glede pogojev dobave energije izvesti pogajanja v skladu s 95. ?lenom ZJN-3, ki ureja spremembe pogodb o izvedbi javnih naro?il med njihovo veljavnostjo. Naro?nik je na ustrezen na?in preveril, da cena izvajalca po tej pogodbi ni viöja od cen, ki veljajo za ceno posameznega energenta na trgu. ZJN-3 v
   2.  odstavku 57. ?lena dolo?a, da lahko naro?nik prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v postopkih javnega naro?anja, kjer to ni zakonska obveznost. S predhodnim obvestilom za prostovoljno transparentnost se v predmetnem postopku zagotavlja transparentnost.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 302/41 - EE5/2022
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
28/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PETROL, Slovenska energetska druûba, d.d., Ljubljana NumÈro national d'identification: 5025796000 Adresse postale: Dunajska cesta 50 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 316 904.61 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 316 904.61 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UNIVERZA V MARIBORU Adresse postale: Slomökov trg 15 Ville: Maribor Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 Dobava elektri?ne energije za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje 1 (enega) meseca 02/12/2022 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité