Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Maribor:Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes

2024/S 12-031933  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 SlovÈnie-Maribor: Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes 2024/S 012-031933 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Javni holding Maribor, druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb d.o.o. NumÈro national d'identification: 8709459000 Adresse postale: Zagreböka cesta 30 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Damjan Joöt Courriel: damjan.jost@jhmb.si TÈlÈphone: +386 22505434 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jhmb.si/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Izvajanje strokovnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb.
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje vozil in dobava rezervnih delov (ponovitev) NumÈro de rÈfÈrence: JN-0073/2023
II.1.2) Code CPV principal 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je vzdrûevanje voznega parka naro?nikov Javno podjetje za mestni potniöki promet Marprom, d.o.o., Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o. in Mestna ob?ina Maribor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 958 500.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Atrik
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 7 je dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Atrik.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 Co t - Nom: Ponudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Mut
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 8 je dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Mut.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 Co t - Nom: Pondudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Stummer
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 9 je dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Stummer.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 Co t - Nom: Ponudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje osebnih vozil Volkswagen
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 11 je dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje osebnih vozil Volkswagen.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 Co t - Nom: Ponudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje tovornih vozil Ford
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 12 je dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje tovornih vozil Ford.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 Co t - Nom: Ponudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vzdrûevanje in rezervni deli za avtobuse IVECO
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50100000 Services de rÈparation et d'entretien de vÈhicules et d'Èquipements associÈs et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Maribor.
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila v sklopu öt. 19 je vzdrûevanje in rezervni deli za avtobuse IVECO.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oddaljenost servisne delavnice / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tehni?na in programska usposobljenost ponudnika / PondÈration: 10 Co t - Nom: Ponudbena cena / PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Naro?nik v postopku oddaje javnega naro?ila öt. JN-0060/2023, vodenega po odprtem postopku - javno naro?ilo je bilo objavljeno na portalu javnih naro?il (ötevilka objave JN007001/2023-B01 z dne 24. 10. 2023) in v dodatku k Uradnemu listu EU (ötevilka objave 2023/S 206-648963 z dne 25. 10. 2023), za sklop öt. 7: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Atrik, sklop öt. 8: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Mut, sklop öt. 9: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Stummer, sklop öt. 10: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje osebnih vozil Fiat, sklop öt. 11: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje osebnih vozil Volkswagen, sklop öt. 12: Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje tovornih vozil Ford, sklop öt. 19: Vzdrûevanje in rezervni deli za avtobuse IVECO in sklop öt. 28: Vulkanizerske storitve in dobava okolju manj obremenjujo?ih pnevmatik ni prejel nobene ponudbe. To?ka a)
   1.  odstavka 46. ?lena ZJN-3 dolo?a, da ?e za javno naro?ilo na sploönem podro?ju v odprtem, omejenem ali postopku naro?ila male vrednosti, za javno naro?ilo na infrastrukturnem podro?ju pa v predhodno izvedenem postopku, v katerem je naro?nik objavil povabilo k sodelovanju, ni oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naro?ila bistveno ne spremenijo, naro?nik lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. 2023/S 206-648963
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 7 IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Atrik
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PORTOFIN d.o.o., trgovina in servis NumÈro national d'identification: 1768336000 Adresse postale: Podpe? 3 Ville: Lukovica Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1225 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 45 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 45 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 8 IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Mut
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VERTEKS TG tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d.o.o. NumÈro national d'identification: 2312760000 Adresse postale: Cesta na Ostroûno 99 Ville: Celje Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 3000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 78 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 78 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 9 IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje nadgradenj Stummer
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: JUST KOM podjetje za prodajo in servis komunalne opreme d.o.o. NumÈro national d'identification: 6882331000 Adresse postale: Brn?i?eva ulica 13 Ville: Ljubljana - ?rnu?e Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1231 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 78 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 78 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 11 IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje osebnih vozil Volkswagen
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PORSCHE INTER AUTO Trgovska druûba d.o.o.
NumÈro national d'identification: 1453831000 Adresse postale: Bravni?arjeva ulica 5 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 63 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 63 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 12 IntitulÈ:
Dobava originalnih rezervnih delov in servisiranje tovornih vozil Ford
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AVTOMOBILI P.R. trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. NumÈro national d'identification: 1323776000 Adresse postale: Industrijska ulica 9 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 19 500.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 19 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession

Lot n : 19 IntitulÈ:
Vzdrûevanje in rezervni deli za avtobuse IVECO
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
12/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DUALIS, druûba za trgovino in storitve d.o.o.
NumÈro national d'identification: 3472027000 Adresse postale: Cesta k Tamu 24 Ville: Maribor Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 675 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 675 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Javni holding Maribor, druûba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih sluûb d.o.o. Adresse postale: Zagreböka cesta 30 Ville: Maribor Code postal: 2000 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Vzdrûevanje vozil in dobava rezervnih delov (ponovitev) 17/01/2024 SVN National
 
 
C L A S S E    C P V
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes