Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Murska Sobota: Analyseurs d'hÈmatologie

2021/S 199-519112  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
SlovÈnie-Murska Sobota: Analyseurs d'hÈmatologie

2021/S 199-519112

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 176-456548)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
NumÈro national d'identification: 5801915000
Adresse postale: Grajska ulica 24
Ville: Murska Sobota
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 9000
Pays: SlovÈnie
Point(s) de contact: Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
Courriel: zdravstveni.dom@zd-ms.si
TÈlÈphone: +386 25302230
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zd-ms.si/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dobava dveh hematoloökih analizatorjev

NumÈro de rÈfÈrence: JN-OP-7-B/2021

II.1.2)
Code CPV principal
38434570 Analyseurs d'hÈmatologie

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
JN obsega dobavo dveh novih hematoloökih analizatorjev za potrebe Diagnosti?nega laboratorija naro?nika, in dobava reagentov, kontrol in ostalega pripadajo?ega potroönega materiala, ki so potrebni za izvedbo analiz za obdobje 5 let in ostale zna?ilnosti predmeta opredeljene v razpisni dokumenatciji.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 176-456548

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik je podal spremembe razpisne dokumentacije, ki jih objavlja v datoteki, objavljeni na streûniku. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418530/JN_ANALIZATOR_POPRAVEK.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418530/JN_ANALIZATOR_POPRAVEK.zip
NumÈro de section: II.2.5

Au lieu de:

Cena ni edino merilo za oddajo naro?ila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji.

Lire:

Cena - Ponder: Merila za izbor: najniûja ponudbena cena v EUR z DDV.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 12/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 12/10/2021

Heure locale: 10:01

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 10:01

NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Rok za sprejemanje ponudnikovih vpraöanj

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 08:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418530/JN_ANALIZATOR_POPRAVEK.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418530/JN_ANALIZATOR_POPRAVEK.zip
 
 
C L A S S E    C P V
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
38434570 - Analyseurs d'hématologie