Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Novo mesto: Gaz

2020/S 69-164141  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovénie-Novo mesto: Gaz

2020/S 069-164141

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 050-118191)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Splosna bolnisnica Novo mesto
Numéro national d'identification: 5054621000
Adresse postale: Smihelska cesta 1
Ville: Novo mesto
Code NUTS: SI
Code postal: 8000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: nabavna sluzba, Barbara Slak Turk
Courriel: barbara.turk-slak@sb-nm.si
Téléphone: +386 73916163
Fax: +386 73321095 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.sb-nm.si

https://www.sb-nm.si
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dobava medicinskih in tehni?nih plinov

Numéro de référence: 16-01/20

II.1.2)
Code CPV principal
24100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dobava medicinskih in tehni?nih plinov Podsklop 1: Medicinski plini v rezervoarju Podsklop 2: Medicinski in tehni?ni plini v jeklenkah Podsklop 3: Medicinski plin Dusik teko?i v termi?ni posodi Podsklop 4: Medicinski plin Dusikov oksid v dusiku (NO v N2) Podsklop 5: Medicinski plin Donopa s pripadajo?im materialom

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 050-118191

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik popravlja Predra?un seznam razpisanega blaga (xls datoteka): - pri blagu I.2/5 popravlja dopustni volumen jeklenke na 40-50 L - pri blagu I.2/7 zmanjsuje dveletno razpisano koli?ino na 22 kg - pri blagu I.5/2 dopolnjuje podatke o nazivu blaga in sicer glede materiala jeklenke in nacionalne sifre zdravila.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Popravki so razvidni iz II Predra?una seznama razp blaga JN 16-01/20 s popr
   2. 4.2020, ki je objavljen na naro?nikovi spletni strani v okviru predmetnega javnega naro?ila. Prosimo, da popravke upostevate pri pripravi ponudbe in ponudbo oddate na zadnji verziji objavljenega Predra?una seznama razpisanega blaga.

 
 
C L A S S E    C P V
24100000 - Gaz 
24111500 - Gaz médicaux