Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Novo mesto: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets

2022/S 119-334390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Slovénie-Novo mesto: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets 2022/S 119-334390 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., javno podjetje. Numéro national d'identification: 8316830000 Adresse postale: Kettejev drevored 3 Ville: Novo mesto Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8000 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Gregor Vovko Courriel: info@cero-dbk.org Téléphone: +386 73917850 Fax: +386 73917857 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.novomesto.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MESTNA OB?INA NOVO MESTO Numéro national d'identification: 5883288000 Adresse postale: Seidlova cesta 1 Ville: Novo mesto Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8000 Pays: Slovénie Courriel: mestna.obcina@novomesto.si Téléphone: +386 73939202 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.novomesto.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA DOLENJSKE TOPLICE Numéro national d'identification: 1365720000 Adresse postale: Sokolski trg 4 Ville: Dolenjske Toplice Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8350 Pays: Slovénie Courriel: obcina@dolenjske-toplice.si Téléphone: +386 73845180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dolenjske-toplice.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA MIRNA PE? Numéro national d'identification: 1357816000 Adresse postale: Trg 2 Ville: Mirna Pe? Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8216 Pays: Slovénie Courriel: obcina.mirnapec@siol.net Téléphone: +386 73936100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mirnapec.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA ZUZEMBERK Numéro national d'identification: 1358383000 Adresse postale: Grajski trg 33 Ville: Zuzemberk Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8360 Pays: Slovénie Courriel: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si Téléphone: +386 73885180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zuzemberk.si
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA STRAZA Numéro national d'identification: 2241145000 Adresse postale: Ulica talcev 9 Ville: Straza pri Novem mestu Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8351 Pays: Slovénie Courriel: info@obcina-straza.si Téléphone: +386 73848550 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.obcina-straza.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA SMARJESKE TOPLICE Numéro national d'identification: 2241161000 Adresse postale: Smarjeta 66 Ville: Smarjeske Toplice Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8220 Pays: Slovénie Courriel: info@smarjeske-toplice.si Téléphone: +386 73844330 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.smarjeske-toplice.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA METLIKA Numéro national d'identification: 5881374000 Adresse postale: Mestni trg 24 Ville: Metlika Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8330 Pays: Slovénie Courriel: obcina.metlika@siol.net Téléphone: +386 73637400 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.metlika.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA SEMI? Numéro national d'identification: 5880262000 Adresse postale: Stefanov trg 9 Ville: Semi? Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8333 Pays: Slovénie Courriel: obcina@semic.si Téléphone: +386 73565360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.semic.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA SKOCJAN Numéro national d'identification: 5883296000 Adresse postale: Skocjan 67 Ville: Skocjan Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8275 Pays: Slovénie Courriel: info@obcina-skocjan.si Téléphone: +386 73846300 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.obcina-skocjan.si/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA ?RNOMELJ Numéro national d'identification: 5880254000 Adresse postale: Trg svobode 3 Ville: ?rnomelj Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8340 Pays: Slovénie Courriel: obcina.crnomelj@siol.net Téléphone: +386 73061100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.crnomelj.si/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IZGRADNJA OBJEKTA ZA MEHANSKO IN BIOLOSKO OBDELAVO KOMUNALNIH ODPADKOV, S TEHNOLOSKO OPREMO, ZUNANJO UREDITVIJO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, V NOVEM MESTU Numéro de référence: 06-061/2019
II.1.2) Code CPV principal 45222100 Travaux de construction d'usines de traitement des déchets
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Predmet javnega razpisa vklju?uje: - gradnjo objekta MBO za mehansko in biolosko obdelavo komunalnih odpadkov z letno zmogljivostjo do 25.000 ton odpadkov ter gradnja spremljajo?ih objektov (GOI dela in instalacijska oprema), - dobavo in montazo (osnovne) tehnoloske opreme, - izvedbo centralnega nadzornega sistema (GOI dela in oprema), - izvedba zunanje ureditve, prometne in komunalne infrastrukture (GOI dela in oprema), - izdelava preprojektiranja obstoje?e projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), - izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - izdelavo Navodil za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), - izdelavo ostale potrebne dokumentacije v ?asu gradnje, zagona in poskusnega obratovanja skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 popr.), - projektantski nadzor, - po potrebi pridobitev soglasij (na PZI-spremembe, ostala potrebna soglasja), - izdelav
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 813 030.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45222100 Travaux de construction d'usines de traitement des déchets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exécution:
Novo mesto
II.2.4) Description des prestations:
Predmet javnega razpisa vklju?uje: - gradnjo objekta MBO za mehansko in biolosko obdelavo komunalnih odpadkov z letno zmogljivostjo do 25.000 ton odpadkov ter gradnja spremljajo?ih objektov (GOI dela in instalacijska oprema), - dobavo in montazo (osnovne) tehnoloske opreme, - izvedbo centralnega nadzornega sistema (GOI dela in oprema), - izvedba zunanje ureditve, prometne in komunalne infrastrukture (GOI dela in oprema), - izdelava preprojektiranja obstoje?e projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), - izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - izdelavo Navodil za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), - izdelavo ostale potrebne dokumentacije v ?asu gradnje, zagona in poskusnega obratovanja skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 popr.), - projektantski nadzor, - po potrebi pridobitev soglasij (na PZI-spremembe, ostala potrebna soglasja), - izdelavo dokumentacije (vloge) in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) ter po potrebi okoljevarstvenega soglasja (OVS), - poskusno obratovanje in zagon, - pridobitev uporabnega dovoljenja, vse v okviru obstoje?ega gradbenega dovoljenja za projekt CeROD II.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: ponujena cena za inv.I.II.III. / Pondération: 70 Coût - Nom: obratovalni stroski / Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Dialogue compétitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 092-221224
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CGP, druzba za gradbenistvo, inzeniring, proizvodnjo in vzdrzevanje cest, d.d. Numéro national d'identification: 5069149000 Adresse postale: Ljubljanska cesta 36 Ville: Novo mesto Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 8000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 850 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 7 813 030.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o., javno podjetje. Adresse postale: Kettejev drevored 3 Ville: Novo mesto Code postal: 8000 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Slovénie-Novo mesto: Travaux de construction d'usines de traitement des déchetsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Dialogue compétitifType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
45222100 - Travaux de construction d'usines de traitement des déchets