Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 11/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Oplotnica: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 149-366141  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
SlovÈnie-Oplotnica: Services de rÈparation et d'entretien

2020/S 149-366141

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 127-310787)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ob?ina Oplotnica
NumÈro national d'identification: 1357506000
Adresse postale: Goriöka cesta 4
Ville: Oplotnica
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 2317
Pays: SlovÈnie
Point(s) de contact: Bojana Vu?ina
Courriel: obcina@oplotnica.si
TÈlÈphone: +386 28459005
Fax: +386 28459009 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://oplotnica.si/

http://oplotnica.si/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Redno vzdrûevanje lokalnih cest in javnih poti v Ob?ini Oplotnica

NumÈro de rÈfÈrence: 430-0004/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50000000 Services de rÈparation et d'entretien

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Redno vzdrûevanje lokalnih cest in javnih poti v Ob?ini Oplotnica.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 127-310787

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 04/08/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 11/08/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 04/08/2020

Heure locale: 11:01

Lire:

Date: 11/08/2020

Heure locale: 11:01

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Sprememba dokumentacije

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
V postavki
   4. 2 in
   5. 3 je napa?no zapisana zahtevana koli?ina. Pravilno se glasi 1 KM in ne dvakrat zapisan 1 KM (skupaj 2), kot objavljeno. Naro?nik objavlja popravek specifikacije ponudbenga predra?una. Nadalje naro?nik obveö?a potencialne ponudnike, da bo spremenil zahtevan referen?ni pogoj iz 14. to?ke,
   8.  ?lena dokumentacije tako, da se namesto: Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih od dneva oddaje ponudbe sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali kot imenovani podizvajalec ûe izvajal letna investicijska vzdrûevanja lokalnih cest v letni vrednosti vsaj 50 000,00 EUR (brez DDV). Pravilno glasi: Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih od dneva oddaje ponudbe sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali kot imenovani podizvajalec ûe izvajal letna redna vzdrûevanja lokalnih cest v skupni vrednosti vsaj 50 000,00 EUR (brez DDV). Reference se seötevajo. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363198/Popravek.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363198/Popravek.zip
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues