Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Sevnica: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-163985  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence SlovÈnie-Sevnica: Produits pharmaceutiques 2020/S 069-163985 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zdravstveni dom Sevnica NumÈro national d'identification: 5636558000 Adresse postale: Trg svobode 14 Ville: Sevnica Code NUTS: SI Code postal: 8290 Pays: SlovÈnie Point(s) de contact: Darja Koritnik Courriel: darja.koritnik@zd-sevnica.si TÈlÈphone: +386 78161514 Fax: +386 78161550 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zd-sevnica.si http://www.zd-sevnica.si
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dobava zdravil NumÈro de rÈfÈrence: 1/2020-Pog-O
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dobava zdravil.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 317 095.29 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Lieu principal d'exÈcution:
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, SI-8290 Sevnica, SLOVENIJA
II.2.4) Description des prestations:
Dobava zdravil
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 90 Co t - Nom: Popust / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, SI-8290 Sevnica, SLOVENIJA (v nadaljevanju naro?nik), je na Portalu javnih naro?il öt.: JN001052/2020-B01 ter glasila EU öt.: 2020/S 036-084435 z dne 19.2.2020, objavil javni razpis za ªsukcesivno dobavo zdravil´. V postopku je naro?nik prejel ponudbo, ki jo je naro?nik ozna?il, kot nedopustno. Pri pregledu ponudbe v sistemu e-Dosje, je naro?nik ugotovil, da le-ta ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 75.?lena ZJN-3 (Ur.l.RS öt.: 91/15 in 14/18). Naro?nik je takoj izvedel objavo na portalu in pri?el s postopkom s pogajanji brez predhodne objave, kot to predvideva ZJN-3. Naro?nik je sicer tekom izvajanja postopka s strani neizbranega ponudnika prejel dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ker je priölo do napake na strani FURS, ki potrdila izdaja. Dokazilo je do naro?nika prispelo, ko je ta ûe opravil novo objavo v postopku s pogajanji, ki je predmet tega postopka. 2020/S 036-084435
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 068-161682
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lekarna Sevnica NumÈro national d'identification: 5054931000 Adresse postale: Trg svobode 14 Ville: Sevnica Code NUTS: SI Code postal: 8290 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 300 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 317 095.29 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Zdravstveni dom Sevnica Adresse postale: Trg svobode 14 Ville: Sevnica Code postal: 8290 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques