Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Slovenske Konjice:Services de transport routier

2023/S 195-610006  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Slovénie-Slovenske Konjice: Services de transport routier 2023/S 195-610006 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA SLOVENSKE KONJICE Numéro national d'identification: 5883814000 Adresse postale: Stari trg 29 Ville: Slovenske Konjice Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 3210 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Smiljana Sirc Vipotnik Courriel: javna.narocila@slovenskekonjice.si Téléphone: +386 37573350 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.slovenskekonjice.si
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prevozi osnovnosolskih otrok v ob?ini Slovenske Konjice Numéro de référence: 4300-0002/2023
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
V okviru javnega naro?ila je predvidena izvedba storitev prevozov osnovnosolskih otrok v ob?ini Slovenske Konjice za solska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 in 2026/2027.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 969 920.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija
II.2.4) Description des prestations:
V okviru javnega naro?ila je predvidena izvedba storitev prevozov osnovnosolskih otrok v ob?ini Slovenske Konjice za solska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 in 2026/2027.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Javno naro?ilo je bilo izvedeno po konkuren?nem postopku s pogajanji na podlagi b) to?ke prvega odstavka 44. ?lena ZJN-3. Predmet javnega naro?ila so skladno z dikcijo navedenega ?lena namre? storitve pri katerih so bile v odprtem postopku, ki je bilo na Portalu javnih naro?il objavljeno dne 23.05.2023 pod stevilko objave JN003128/2023-B01 predlozene le ponudbe za katere je naro?nik ugotovil, da so cena presega naro?nikova zagotovljena sredstva. Naro?nik v okviru postopka ni objavil obvestila o javnem naro?ilu, saj je v postopek vklju?il vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izklju?itev in so v predhodno izvedenem odprtem postopku, ki je bilo na Portalu javnih naro?il objavljeno dne 23.05.2023 pod stevilko objave JN003128/2023-B01, predlozili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naro?anja. S tem so izpolnjeni vsi zakonski pogoji kot so za uporabo izjeme navedeni v b) to?ki prvega odstavka 44. ?lena ZJN-3.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 170-535800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Numéro national d'identification: 5143373000 Adresse postale: Vosnjakova ulica 3 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 793 508.80 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 969 920.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 975 840.00 EUR Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Relacija 2 zjutraj, 6, 7, 8 in
   9. 
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: OB?INA SLOVENSKE KONJICE Adresse postale: Stari trg 29 Ville: Slovenske Konjice Code postal: 3210 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Prevozi osnovnosolskih otrok v ob?ini Slovenske Konjice 10/10/2023 SVN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier