Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Trzi?:Travaux de construction d'égouts

2023/S 194-605647  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Slovénie-Trzi?: Travaux de construction d'égouts 2023/S 194-605647 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OB?INA TRZI? Numéro national d'identification: 5883547000 Adresse postale: Trg svobode 18 Ville: Trzi? Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 4290 Pays: Slovénie Point(s) de contact: Tajnistvo ob?ine, Mag. Borut Sajovic, zupan Courriel: obcina.trzic@trzic.si Téléphone: +386 45971510 Fax: +386 45971513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.trzic.si/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ?IS?ENJE ODPADNE VODE V PORE?JU ZGORNJE SAVE OB?INA TRZI? Numéro de référence: 430-29/2020
II.1.2) Code CPV principal 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI Slovenija Code NUTS: SI042 Gorenjska Lieu principal d'exécution:
obmo?je ob?ine Trzi?, Slovenija
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Predmet javnega naro?ila je izgradnja infrastrukture za odvajanje odpadnih vod v obmo?ju poselitve s skupno obremenitvijo enako ali ve?jo od 2000 PE to je aglomeracije LOKA: ID 3806 v dolzini 12.607,9 m. Vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo obnovljen tudi javni vodovod ter zgrajena meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih povrsin) in ustrezno urejena cesta.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 171-443959
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 430-29/2020
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: RIKO, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o.
Numéro national d'identification: 5909368000 Adresse postale: Bizjanova ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 5 683 360.61 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: DRZAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: Slovénie
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: OB?INA TRZI? Adresse postale: Trg svobode 18 Ville: Trzi? Code postal: 4290 Pays: Slovénie
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45232400 Travaux de construction d'égouts
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SI042 Gorenjska
VII.1.4) Description des prestations:
Predmet javnega naro?ila je izgradnja infrastrukture za odvajanje odpadnih vod v obmo?ju poselitve s skupno obremenitvijo enako ali ve?jo od 2000 PE to je aglomeracije LOKA: ID 3806 v dolzini 12.607,9 m. Vzporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo obnovljen tudi javni vodovod ter zgrajena meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih povrsin) in ustrezno urejena cesta.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 38
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 6 359 275.30 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: RIKO, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o.
Numéro national d'identification: 5909368000 Adresse postale: Bizjanova ulica 2 Ville: Ljubljana Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 1000 Pays: Slovénie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Ugotovitev zneska dviga cen na podlagi sprejetega dogovora o analiti?ni metodologiji iz dodatka st.
   1. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Skladno z dodatkom st. 1 k pogodbenemu sporazumu z dne 22. 12. 2022 in prejetim stalis?em MOP st. 544-3/2015-2550-667 z dne 12.
   1.  2023 pogodbeni stranki ugotovita visino upravi?enega dviga cen za situacije od 1 do 12 po dogovorjenem na?inu izra?una povisanja pogodbene cene po analiti?ni metodi iz dodatka st.
   1.  Dolo?ilo
   3.  to?ke prvega odstavka 95. ?lena ZJN-3 dolo?a, da se pogodba o izvedbi javnega naro?ila lahko spremeni, v kolikor je sprememba potrebna zaradi okolis?in, ki jih skrben naro?nik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splosne narave javnega naro?ila. Nepredvidene okolis?ine za spremembo pogodbenega sporazuma so opisane in obrazlozene v obvestilu o spremembi, ki se nanasa na objavo dodatka st. 1, st. objave JN000550/2021-Q1 z dne 27. 12. 2022.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 6 120 871.61 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 6 359 275.30 EUR IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ?IS?ENJE ODPADNE VODE V PORE?JU ZGORNJE SAVE OB?INA TRZI? 09/10/2023 SVN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts