Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
SLOVÉNIE
appel-offre

SlovÈnie-Velenje: ...quipement minier

2022/S 52-136368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 SlovÈnie-Velenje: ...quipement minier 2022/S 052-136368 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
NumÈro national d'identification: 5040361000 Adresse postale: Partizanska cesta 78 Ville: Velenje Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 3320 Pays: SlovÈnie Courriel: Javnanarocila@rlv.si TÈlÈphone: +386 38996196 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rlv.si
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
NABAVA HIDRAVLI?NIH CILINDROV ZA HOP PV-2S-3960-22/42 NumÈro de rÈfÈrence: NP-0986/2021
II.1.2) Code CPV principal 43100000 ...quipement minier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dobava blaga: HIDRAVLI?NI CILINDRI ZA HOP PV-2S-3960-22/42
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 787 987.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43100000 ...quipement minier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: SI Slovenija Lieu principal d'exÈcution:
Na naslovu naro?nika
II.2.4) Description des prestations:
Hidravli?no odkopno podporje tip PV-2S-396-22/42 je lasten proizvod Premogovnika Velenje. V fazi razvoja proizvoda je bil izdelan prototip, ki je bil v nadaljevanju preizkuöen v akreditiranem laboratoriju. Preizkusi so bili izvedeni skladno z zahtevami standardov EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-1:2003+A1:2012, in EN 13463-1:2010, ki so harmonizirani z direktivo 2006/42/EC in direktivo 2014/34/EU, ki veljajo za tovrstne proizvode. V okviru laboratorijskega testiranja so bili kot klju?ni nosilni element posebej preizkuöeni tudi hidravli?ni cilindri proizvajalca Kovinarstvo Roûi? d.o.o. Na osnovi pozitivnih rezultatov laboratorijskih preizkusov, je v EU priglaöeni organ, KOMAG Institute of minning technology, öt. priglaöenega organa No. 1456, v avgustu 2017 izdal EU certifikat za tip proizvoda hidravli?no odkopno podporje tip PV-2S-396-22/42, öt. KOMAG 17MD0170, ki potrjuje ustreznost proizvoda. Pri nadaljnji izdelavi tega tipa hidravli?nega odkopnega podporja je za zagotavljanje kvalitete proizvoda, ki neposredno vpliva tudi na varnost v ?asu uporabe proizvoda, dovoljeno vgrajevati le originalne sestavne dele.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Naro?nik oddaja JN oddaja naro?ilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s (3) odst. (b) t?. 46. ?l. ZJN-3. Zahtevani deli so originalni sestavni deli. V kolikor bi moral naro?nik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, ki ima druga?ne tehni?ne lastnosti, bi povzro?ilo neskladnosti in nesorazmerne tehni?ne teûave med obratovanjem in vzdrûevanjem ter bi mo?no vplivalo na varovanje ûivljenj zaposlenih, ki so vklju?eni v proizvodni proces v metanski jami.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 037-096718
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOVINARSTVO ROéI?, proizvodnja in popravilo hidravli?nih cilindrov, d.o.o. NumÈro national d'identification: 6486606000 Adresse postale: Cesta na Lavo 11B Ville: éalec Code NUTS: SI Slovenija Code postal: 3310 Pays: SlovÈnie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 800 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 787 987.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: DRéAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NARO?IL Adresse postale: Slovenska cesta 54 Ville: Ljubljana Code postal: 1000 Pays: SlovÈnie
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Adresse postale: Partizanska cesta 78 Ville: Velenje Code postal: 3320 Pays: SlovÈnie
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 SlovÈnie-Velenje: ...quipement minierType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 SI National
 
 
C L A S S E    C P V
43100000 - Équipement minier