Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 23/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Velenje: Services de nettoyage et d'hygiène

2020/S 68-162333  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovénie-Velenje: Services de nettoyage et d'hygiène

2020/S 068-162333

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 059-141652)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mestna ob?ina Velenje
Numéro national d'identification: 5884268000
Adresse postale: Titov trg 1
Ville: Velenje
Code NUTS: SI034
Code postal: 3320
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Petra Meza
Courriel: javna-narocila@velenje.si
Téléphone: +386 38961710
Fax: +386 38961654 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.velenje.si

http://www.velenje.si
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?is?enje poslovnih prostorov Mestne ob?ine Velenje na okolju prijazen na?in

II.1.2)
Code CPV principal
90900000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Predmet javnega naro?ila je ?is?enje poslovnih prostorov Mestne ob?ine Velenje na okolju prijazen na?in. ?istijo se poslovni prostori: Upravna stavba Mestne ob?ine Velenje - Titov trg 1 SOU Sasa Regije Koroska 37b Dom borcev in mladine Kopaliska 3 Vila Rozle Asker?eva 21 PC Jaki Trg mladosti 2 Steklena ograja - Trg mladosti (Promenada) Stekleni vhod in pasaza PC Standard Saleska 2 Vila Bianca - Stari trg 3 Garazna hisa (Mercator Center) - Saleska 1 ?as trajanja razpisanih del je 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 059-141652

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Naro?nik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v delu Finan?no zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer na na?in: "Zaradi sprememb v delovanju sprejemne pisarne naro?nika v ?asu epidemije naro?nik opozarja, da ni mozna predlozitev finan?nega zavarovanja v sprejemni pisarni oziroma vlozis?u. Ponudniki naj finan?no zavarovanje posljejo po posti »priporo?eno«, saj bo le na ta na?in razvidna tudi ura prejema posiljke. V primeru, da posiljka ne bo poslana »priporo?eno« in naro?nik ne bo mogel ugotoviti ali je finan?no zavarovanje za resnost ponudbe prispelo do roka za prelozitev ponudb, bo taksno ponudbo zavrnil. "

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naro?nik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v delu Finan?no zavarovanje za resnost ponudbe. Ponudniki naj upostevajo dopolnitve pri pripravi svoje ponudbe. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348538/Navodila_ciscenje_MOV_2020_sprememba_1.4.2020.zip

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/348538/Navodila_ciscenje_MOV_2020_sprememba_1.4.2020.zip
 
 
C L A S S E    C P V
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 
90910000 - Services de nettoyage