Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 25/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
SUÈDE
appel-offre

Su'de - Services prest's par les m'decins sp'cialistes - MR Pediatrik Kompletterande upphandling

2024/S 2024-350454  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350454-2024 - Mise en concurrence
Suède – Services prestés par les médecins spécialistes – MR Pediatrik Kompletterande upphandling
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: MR Pediatrik Kompletterande upphandling
Description: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) inbjuder er att lämna anbud på tjänsten Medicinska rådgivare inom området Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi, enligt de krav som anges i detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Denna upphandling är en kompletterande upphandling för den leveranskapacitet som saknas. Denna upphandling omfattar två (2) anbudsområden - Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi. Anbudsgivare kan välja att lämna på ett (1) eller båda områdena. Varje anbudsområde utvärderas var för sig. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Neurologi uppskattas till 70 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 700 000 kr. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Onkologi uppskattas till 5 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 50 000 kr. Ovan angivna volymer innebär uppskattade volymer. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.
Identifiant de la procédure: 4de7d0db-f077-46a9-a098-cb86da79d402
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 750 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
CorruptionHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
FraudeHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsHar leverantören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller?
Paiement d’impôts et taxesHar leverantören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar leverantören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pediatrik, Neurologi
Description: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) inbjuder er att lämna anbud på tjänsten Medicinska rådgivare inom området Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi, enligt de krav som anges i detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Denna upphandling är en kompletterande upphandling för den leveranskapacitet som saknas. Denna upphandling omfattar två (2) anbudsområden - Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi. Anbudsgivare kan välja att lämna på ett (1) eller båda områdena. Varje anbudsområde utvärderas var för sig. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Neurologi uppskattas till 70 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 700 000 kr. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Onkologi uppskattas till 5 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 50 000 kr. Ovan angivna volymer innebär uppskattade volymer. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:98560:Lot:1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes, 66516000 Services d'assurance responsabilité civile
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 7 Mois
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pediatrik, Onkologi
Description: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) inbjuder er att lämna anbud på tjänsten Medicinska rådgivare inom området Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi, enligt de krav som anges i detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Denna upphandling är en kompletterande upphandling för den leveranskapacitet som saknas. Denna upphandling omfattar två (2) anbudsområden - Pediatrik Neurologi och Pediatrik Onkologi. Anbudsgivare kan välja att lämna på ett (1) eller båda områdena. Varje anbudsområde utvärderas var för sig. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Neurologi uppskattas till 70 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 700 000 kr. Löfs behov av medicinsk rådgivning inom området Pediatrik Onkologi uppskattas till 5 utlåtanden det första avtalsåret. Löfs prognos är att behovet årligen ökar med ca 6 %. Upphandlingens totala värde uppskattas till 50 000 kr. Ovan angivna volymer innebär uppskattade volymer. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:98560:Lot:2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes, 66516000 Services d'assurance responsabilité civile
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 25/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 7 Mois
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
Numéro d’enregistrement: 516401-8557
Adresse postale: Swedenborgsgatan 20a  
Ville: Stockholm
Code postal: 118 27
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: info@lof.se
Téléphone: 08-551 010 00
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Antirio AB
Numéro d’enregistrement: 556533-8133
Adresse postale: GÅRDSVÄGEN 18  
Ville: Solna
Code postal: 169 70
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: support@e-avrop.com
Téléphone: 08-501 190 00
Adresse internet: https://www.e-avrop.com
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Förvaltningsrätten i Stockholm
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Ville: Stockholm
Code postal: 115 76
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Téléphone: +46 8-561 680 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: a3463600-2658-402b-927b-fb5dcd5fc571-01
Principale raison de la modification: Correction par l’acheteur
Description: Sista anbudsdag
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Tidsfrist för mottagande av anbud har ändrats
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Tidsfrist för anbudets giltighet har ändrats
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0002
Description des modifications: Tidsfrist för mottagande av anbud har ändrats
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0002
Description des modifications: Tidsfrist för anbudets giltighet har ändrats
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a3463600-2658-402b-927b-fb5dcd5fc571 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 08:19:39 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350454-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes