Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Borlänge:Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux

2023/S 194-608320  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Suède-Borlänge: Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux 2023/S 194-608320 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Trafikverket Myndighet Numéro national d'identification: 202100-6297 Adresse postale: Huvudkontoret Röda vägen 1 Ville: BORLÄNGE Code NUTS: SE Sverige Code postal: 781 99 Pays: Suède Point(s) de contact: Peter Cederbjörk Courriel: peter.cederbjork@trafikverket.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.trafikverket.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU-samarbete inom ITS-området Numéro de référence: KOM-411287
II.1.2) Code CPV principal 98910000 Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
ITS står för Intelligenta Transportsystem och är en viktig del i Trafikverkets fyrstegsprincip för utveckling av transportsystemet. ITS innebär att man nyttjar informations- och kommunikationsteknik (ICT) för tjänster och applikationer inom transportområdet, t.ex. reseplanerare, trafikinformationstjänster, variabla hastighetsskyltar, "smarta" trafikljus, avancerade system för stöd till förare (ADAS - Advanced driver-assistance systems), trafikstyrning mm. ITS finns inom alla trafikslag och nyttjas även för interoperabilitet mellan trafikslag, exempel- vis tjänster runt multimodala bytespunkter. Framför allt bidrar ITS till ökad trafiksäkerhet, transportsystemets tillgänglighet och möjlig- heten till multimodalt resande genom information till användare som underlättar för dem att ta rätt beslut i varje given trafiksituation. Inte minst genom utvecklingen mot uppkoppling och samverkan mellan fordon och infrastruktur som kan ses som en utveckling av ITS mot C-ITS (Cooperative ITS) och CCAM (Cooperative Connected Automated Mobility).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 26 825 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
EU-samarbete inom ITS-området
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98910000 Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige Lieu principal d'exécution:
Sverige
II.2.4) Description des prestations:
ITS står för Intelligenta Transportsystem och är en viktig del i Trafikverkets fyrstegsprincip för utveckling av transportsystemet. ITS innebär att man nyttjar informations- och kommunikationsteknik (ICT) för tjänster och applikationer inom transportområdet, t.ex. reseplanerare, trafikinformationstjänster, variabla hastighetsskyltar, "smarta" trafikljus, avancerade system för stöd till förare (ADAS - Advanced driver-assistance systems), trafikstyrning mm. ITS finns inom alla trafikslag och nyttjas även för interoperabilitet mellan trafikslag, exempel- vis tjänster runt multimodala bytespunkter. Framför allt bidrar ITS till ökad trafiksäkerhet, transportsystemets tillgänglighet och möjlig- heten till multimodalt resande genom information till användare som underlättar för dem att ta rätt beslut i varje given trafiksituation. Inte minst genom utvecklingen mot uppkoppling och samverkan mellan fordon och infrastruktur som kan ses som en utveckling av ITS mot C-ITS (Cooperative ITS) och CCAM (Cooperative Connected Automated Mobility).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
EU-samarbete inom ITS-området
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98910000 Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige Lieu principal d'exécution:
Sverige
II.2.4) Description des prestations:
ITS står för Intelligenta Transportsystem och är en viktig del i Trafikverkets fyrstegsprincip för utveckling av transportsystemet. ITS innebär att man nyttjar informations- och kommunikationsteknik (ICT) för tjänster och applikationer inom transportområdet, t.ex. reseplanerare, trafikinformationstjänster, variabla hastighetsskyltar, "smarta" trafikljus, avancerade system för stöd till förare (ADAS - Advanced driver-assistance systems), trafikstyrning mm. ITS finns inom alla trafikslag och nyttjas även för interoperabilitet mellan trafikslag, exempel- vis tjänster runt multimodala bytespunkter. Framför allt bidrar ITS till ökad trafiksäkerhet, transportsystemets tillgänglighet och möjlig- heten till multimodalt resande genom information till användare som underlättar för dem att ta rätt beslut i varje given trafiksituation. Inte minst genom utvecklingen mot uppkoppling och samverkan mellan fordon och infrastruktur som kan ses som en utveckling av ITS mot C-ITS (Cooperative ITS) och CCAM (Cooperative Connected Automated Mobility).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
EU-samarbete inom ITS-området
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 98910000 Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige Lieu principal d'exécution:
Sverige
II.2.4) Description des prestations:
ITS står för Intelligenta Transportsystem och är en viktig del i Trafikverkets fyrstegsprincip för utveckling av transportsystemet. ITS innebär att man nyttjar informations- och kommunikationsteknik (ICT) för tjänster och applikationer inom transportområdet, t.ex. reseplanerare, trafikinformationstjänster, variabla hastighetsskyltar, "smarta" trafikljus, avancerade system för stöd till förare (ADAS - Advanced driver-assistance systems), trafikstyrning mm. ITS finns inom alla trafikslag och nyttjas även för interoperabilitet mellan trafikslag, exempel- vis tjänster runt multimodala bytespunkter. Framför allt bidrar ITS till ökad trafiksäkerhet, transportsystemets tillgänglighet och möjlig- heten till multimodalt resande genom information till användare som underlättar för dem att ta rätt beslut i varje given trafiksituation. Inte minst genom utvecklingen mot uppkoppling och samverkan mellan fordon och infrastruktur som kan ses som en utveckling av ITS mot C-ITS (Cooperative ITS) och CCAM (Cooperative Connected Automated Mobility).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 010-020981
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viati Konsult Aktiebolag Numéro national d'identification: 556700-7181 Adresse postale: Sveagränd 1 Ville: Borlänge Code NUTS: SE Sverige Code postal: 781 69 Pays: Suède Courriel: avrop@viati.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÅF-Infrastructure AB Numéro national d'identification: 556185-2103 Adresse postale: Frösundaleden 2a Ville: Solna Code NUTS: SE Sverige Code postal: 16999 Pays: Suède Courriel: linn.hamrin@afry.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SWECO Sverige AB Numéro national d'identification: 556767-9849 Adresse postale: Box 5397 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 402 28 Pays: Suède Courriel: samhallsanalys-mobilitet@sweco.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Digitraffic infrastruktur AB Numéro national d'identification: 559371-4701 Adresse postale: Kvarngatan 2 Ville: Rättvik Code NUTS: SE Sverige Code postal: 79535 Pays: Suède Courriel: bjornselander@digitraffic.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WSP Sverige AB Numéro national d'identification: 556057-4880 Adresse postale: Arenavägen 7 Ville: Stockholm-Globen Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12188 Pays: Suède Courriel: transq_swe@wsp.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Deloitte AB Numéro national d'identification: 556271-5309 Adresse postale: Rehnsgatan 11 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 113 57 Pays: Suède Courriel: upphandlingskontakt@deloitte.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viapm AB Numéro national d'identification: 559029-4749 Adresse postale: Box 2315 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 40315 Pays: Suède Courriel: info@viapm.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Combitech Aktiebolag Numéro national d'identification: 556218-6790 Adresse postale: Ljungadalsgatan 2B Ville: Växjö Code NUTS: SE Sverige Code postal: 351 80 Pays: Suède Courriel: lisa.bunne@combitech.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Projektkontor inom digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PA Consulting Group Aktiebolag Numéro national d'identification: 556247-4519 Adresse postale: Jakobsbergsgatan 17 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 11144 Pays: Suède Courriel: pasweden@paconsulting.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viati Konsult Aktiebolag Numéro national d'identification: 556700-7181 Adresse postale: Sveagränd 1 Ville: Borlänge Code NUTS: SE Sverige Code postal: 781 69 Pays: Suède Courriel: avrop@viati.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Triona AB Numéro national d'identification: 556559-4123 Adresse postale: Borganäsvägen 26 Ville: Borlänge Code NUTS: SE Sverige Code postal: 78127 Pays: Suède Courriel: upphandlingar_ovrigt@triona.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÅF-Infrastructure AB Numéro national d'identification: 556185-2103 Adresse postale: Frösundaleden 2a Ville: Solna Code NUTS: SE Sverige Code postal: 16999 Pays: Suède Courriel: linn.hamrin@afry.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SWECO Sverige AB Numéro national d'identification: 556767-9849 Adresse postale: Box 5397 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 402 28 Pays: Suède Courriel: samhallsanalys-mobilitet@sweco.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Digitraffic infrastruktur AB Numéro national d'identification: 559371-4701 Adresse postale: Kvarngatan 2 Ville: Rättvik Code NUTS: SE Sverige Code postal: 79535 Pays: Suède Courriel: bjornselander@digitraffic.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Iterio AB Numéro national d'identification: 556832-9451 Adresse postale: Fredsgatan 1 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 40107 Pays: Suède Courriel: peter.wessel@iterio.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urbanista Stad AB Numéro national d'identification: 559063-8267 Adresse postale: Odinsgatan 22A Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 41103 Pays: Suède Courriel: urbanista@urbanistastad.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WSP Sverige AB Numéro national d'identification: 556057-4880 Adresse postale: Arenavägen 7 Ville: Stockholm-Globen Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12188 Pays: Suède Courriel: transq_swe@wsp.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viapm AB Numéro national d'identification: 559029-4749 Adresse postale: Box 2315 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 40315 Pays: Suède Courriel: info@viapm.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Combitech Aktiebolag Numéro national d'identification: 556218-6790 Adresse postale: Ljungadalsgatan 2B Ville: Växjö Code NUTS: SE Sverige Code postal: 351 80 Pays: Suède Courriel: lisa.bunne@combitech.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Tekniskt expertstöd digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comici Development AB Numéro national d'identification: 559219-9151 Adresse postale: Rörtången 295 Ville: Kode Code NUTS: SE Sverige Code postal: 44298 Pays: Suède Courriel: jonas.aberg@comici.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viati Konsult Aktiebolag Numéro national d'identification: 556700-7181 Adresse postale: Sveagränd 1 Ville: Borlänge Code NUTS: SE Sverige Code postal: 781 69 Pays: Suède Courriel: avrop@viati.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÅF-Infrastructure AB Numéro national d'identification: 556185-2103 Adresse postale: Frösundaleden 2a Ville: Solna Code NUTS: SE Sverige Code postal: 16999 Pays: Suède Courriel: linn.hamrin@afry.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SWECO Sverige AB Numéro national d'identification: 556767-9849 Adresse postale: Box 5397 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 402 28 Pays: Suède Courriel: samhallsanalys-mobilitet@sweco.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Digitraffic infrastruktur AB Numéro national d'identification: 559371-4701 Adresse postale: Kvarngatan 2 Ville: Rättvik Code NUTS: SE Sverige Code postal: 79535 Pays: Suède Courriel: bjornselander@digitraffic.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Iterio AB Numéro national d'identification: 556832-9451 Adresse postale: Fredsgatan 1 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 40107 Pays: Suède Courriel: peter.wessel@iterio.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urbanista Stad AB Numéro national d'identification: 559063-8267 Adresse postale: Odinsgatan 22A Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 41103 Pays: Suède Courriel: urbanista@urbanistastad.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WSP Sverige AB Numéro national d'identification: 556057-4880 Adresse postale: Arenavägen 7 Ville: Stockholm-Globen Code NUTS: SE Sverige Code postal: 12188 Pays: Suède Courriel: transq_swe@wsp.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Deloitte AB Numéro national d'identification: 556271-5309 Adresse postale: Rehnsgatan 11 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 113 57 Pays: Suède Courriel: upphandlingskontakt@deloitte.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viapm AB Numéro national d'identification: 559029-4749 Adresse postale: Box 2315 Ville: Göteborg Code NUTS: SE Sverige Code postal: 40315 Pays: Suède Courriel: info@viapm.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Combitech Aktiebolag Numéro national d'identification: 556218-6790 Adresse postale: Ljungadalsgatan 2B Ville: Växjö Code NUTS: SE Sverige Code postal: 351 80 Pays: Suède Courriel: lisa.bunne@combitech.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ernst & Young Aktiebolag Numéro national d'identification: 556053-5873 Adresse postale: Hamngatan 26 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 111 47 Pays: Suède Courriel: avrop@se.ey.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Strategisk rådgivning digitalisering av vägtransportsystemet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PA Consulting Group Aktiebolag Numéro national d'identification: 556247-4519 Adresse postale: Jakobsbergsgatan 17 Ville: Stockholm Code NUTS: SE Sverige Code postal: 11144 Pays: Suède Courriel: pasweden@paconsulting.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 825 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Falun Adresse postale: Kullen 4 Ville: Falun Code postal: 79131 Pays: Suède Courriel: forvaltningsrattenifalun@dom.se Téléphone: +46 233830000 Fax: +46 233830080 Adresse internet: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 EU-samarbete inom ITS-området 09/10/2023 SWE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
98910000 - Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux