Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Borlänge: Travaux de transformation de bâtiments

2022/S 119-334385  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Suède-Borlänge: Travaux de transformation de bâtiments 2022/S 119-334385 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Borlänge kommun Numéro national d'identification: 212000-2239 Ville: Borlänge Code NUTS: SE312 Dalarnas län Pays: Suède Point(s) de contact: Michael Hedlöf Courriel: michael.hedlof@borlange.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.borlange.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Om- och tillbyggnad - Nya Tunagården, Borlänge Numéro de référence: 22/5
II.1.2) Code CPV principal 45262700 Travaux de transformation de bâtiments
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Ombyggnation på ca 3 625 kvm BTA, tillbyggnation ca 3 510 kvm BTA och upprustning utemiljö. B och Vectura har kommit överens om: - att B ska upphandla en byggentreprenad med samverkansformen partnering, - att B därefter överlåter Partneringsavtalet (inkl.Entreprenadkontraktet) till Vectura, som därmed blir byggherre och beställare - att B fortsätter som hyresgäst efter genomfört Projekt. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45215210 Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45261310 Travaux de garnissage 45442100 Travaux de peinture 45443000 Travaux de façade 45453100 Travaux de remise en état
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE312 Dalarnas län Lieu principal d'exécution:
Borlänge
II.2.4) Description des prestations:
Ombyggnation på ca 3 625 kvm BTA, tillbyggnation ca 3 510 kvm BTA och upprustning utemiljö. B och Vectura har kommit överens om: - att B ska upphandla en byggentreprenad med samverkansformen partnering, - att B därefter överlåter Partneringsavtalet (inkl.Entreprenadkontraktet) till Vectura, som därmed blir byggherre och beställare - att B fortsätter som hyresgäst efter genomfört Projekt. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 071-188133
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Motivering för avbrytande BESLUT OM AVBRYTANDE AV BORLÄNGE KOMMUNS UPPHANDLING AV OM- OCH TILLBYGGNAD - NYA TUNAGÅRDEN I BORLÄNGE SAMT BESLUT OM ÖVERGÅNG TILL FÖRHANDLAT FÖRFARANDE UTAN FÖREGÅENDE ANNONSERING Bakgrund Borlänge kommun genomför en upphandling av en entreprenad avseende om- och tillbyggnad av det särskilda omsorgsboendet Tunagården i Borlänge. Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling ("LOU") med tillämpning av regler gällande över tröskelvärdet. Beslut Borlänge kommun beslutar att avbryta upphandlingen. Borlänge kommun beslutar att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Skäl för beslut om avbrytande av upphandlingen I upphandlingen har inga anbud inkommit. Det föreligger därmed sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. Skäl för beslut om övergång till förhandlat förfarande Då inga anbud inkommit föreligger förutsättningar att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12 § LOU (inga lämpliga anbud har inkommit). Tidsfrist för ansökan om överprövning av beslut om avbrytande Beslutet publiceras i TendSign. En leverantör som vill ansöka om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen ska göra detta innan tio dagar har gått från det att detta beslut har skickats till anbudsgivarna. Borlänge, den 17 juni 2022 Johan Thurin, fastighetschef Mercell annons: https://opic.com/id/afmlsdllcu https://opic.com/id/afmlsdllcu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Falun Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Suède-Borlänge: Travaux de transformation de bâtimentsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
45215210 - Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45261310 - Travaux de garnissage 
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments 
45442100 - Travaux de peinture 
45443000 - Travaux de façade 
45453100 - Travaux de remise en état