Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SUÈDE
appel-offre

Suède-Djursholm:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 97-302684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Suède-Djursholm: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 097-302684 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danderyds kommun Numéro national d'identification: 212000-0126 Adresse postale: Box 66 Ville: Djursholm Code NUTS: SE110 Stockholms län Code postal: 18205 Pays: Suède Point(s) de contact: Bengt Herlin Courriel: bengt.herlin@sweco.se Téléphone: +46 723126600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.danderyd.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Support, underhåll och vidareutveckling avseende verksamhetssystem för miljö- och hälsoskyddstillsyn Numéro de référence: M-2023-430
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Danderyds kommun avser att teckna kontrakt avseende support, underhåll och vidareutveckling av miljö- och hälsoskyddstillsynssystemet Ecos.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 525 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels 72260000 Services relatifs aux logiciels 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE110 Stockholms län Lieu principal d'exécution:
Stockholm
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingen avser underhåll och support av system för hantering av verksamhetsprocesser inom miljö- och hälsoskyddstillsyn.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Danderyds kommun äger sedan tidigare nyttjanderätt till nuvarande systemlösning (Ecos). Denna upphandling avser endast underhåll och support av systemlösningen. Då efterfrågade tjänster på grund av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas/utföras av en viss leverantör (LOU 2016:1145 6 kap. 14 § punkt 2 och 3) kommer upphandlingsförfarandet Förhandlat förfarande utan föregående annonsering att tillämpas. Med denna annons om förhandsinsyn meddelar Danderyds kommun sin avsikt att tilldela kontraktet för underhåll och support av Ecos till Sokigo AB. Ett kontrakt kommer att tecknas med leverantören efter att tiden för avtalsspärr löpt ut. I samband med annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft. Denna avtalsspärr innebär att avtal inte kan tecknas förrän efter 10 dagar. Med dagens datum innebär detta att avtalsspärren upphör 2023-05-29.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Sokigo AB Numéro national d'identification: 556550-6309 Adresse postale: Box 315 Ville: KÖPING Code NUTS: SE125 Västmanlands län Code postal: 73127 Pays: Suède Courriel: info@sokigo.se Téléphone: +46 8235600 Adresse internet: http://www.sokigo.se
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 1 525 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 525 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I samband med denna annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft. Denna avtalsspärr innebär att avtal inte kan tecknas förrän 10 dagar efter denna annonsering. Avtalsspärren upphör 2023-05-29. Mercell annons: https://opic.com/id/afsjtcaggp https://opic.com/id/afsjtcaggp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Stockholm Ville: Stockholm Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Support, underhåll och vidareutveckling avseende verksamhetssystem för miljö- och hälsoskyddstillsyn 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels