Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 28/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : Entretien de pelouses décoratives ou d'agrément : Ramavtal gräsklippningstjänster

2024/S 2024-123837  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123837-2024 - Mise en concurrence
Suède – Entretien de pelouses décoratives ou d'agrément – Ramavtal gräsklippningstjänster
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Köpings kommun
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ramavtal gräsklippningstjänster
Description: Uppdraget avser ramavtal avseende gräsklippningstjänster efter avrop från beställarna.
Identifiant de la procédure: c34ba9cb-5675-4dab-a3a1-d8728c94e29d
Identifiant interne: VMKF-U 2024.26
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77311000 Entretien de pelouses décoratives ou d'agrément
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Västmanlands län (SE125)
Pays: Suède
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 14 000 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleBefinner sig Anbudsgivaren i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar?
FailliteHar Anbudsgivaren gått i konkurs?
CorruptionHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel
   2. 1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller Anbudsgivaren.
ConcordatHar Anbudsgivaren ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?
Participation à une organisation criminelleHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceHar Anbudsgivaren ingått överenskommelser med andra Anbudsgivare som syftar till att snedvrida konkurrensen?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalHar Anbudsgivaren, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).
FraudeHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
InsolvabilitéÄr Anbudsgivaren föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailHar Anbudsgivaren, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Biens administrés par un liquidateurÄr Anbudsgivarens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureHar Anbudsgivaren befunnit sig i någon av följande situationer: a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller urvalskriterier, b) har undanhållit sådan information, c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller enheten kräver, och d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge aktören otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéHar Anbudsgivaren kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i upphandlingsförfarandet?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéHar Anbudsgivaren eller ett företag med anknytning till denne bistått den upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet?
Coupable d’une faute professionnelle graveHar Anbudsgivaren gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesHar Anbudsgivaren varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialHar Anbudsgivaren, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar Anbudsgivaren åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
État de cessation d’activitésHar Anbudsgivaren avbrutit sin näringsverksamhet?
Paiement d’impôts et taxesHar Anbudsgivaren åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett annat land än etableringslandet?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesHar Anbudsgivaren själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Anbudsformulär
Description: Uppdraget avser ramavtal avseende gräsklippningstjänster efter avrop från beställarna.
Identifiant interne: VMKF-U 2024.26
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77311000 Entretien de pelouses décoratives ou d'agrément
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Västmanlands län (SE125)
Pays: Suède
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 30/04/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 14 000 000,00 SEK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 20/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Adresse des documents de marché: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11174
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: suédois
Catalogue électronique: Autorisée
Date limite de réception des offres: 28/03/2024 23:59:59 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 59 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 00:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Köpings kommun
Numéro d’enregistrement: 2120002114
Département: Upphandlingsenheten
Adresse postale: Rådhuset  
Ville: KÖPING
Code postal: 73185
Subdivision pays (NUTS): Västmanlands län (SE125)
Pays: Suède
Point de contact: Maria Söderberg
Adresse électronique: maria.soderberg@vmkfb.se
Téléphone: 0221-25000
Adresse internet: https://www.koping.se
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Adresse postale: Box 1853  
Ville: Uppsala
Code postal: 751 48
Subdivision pays (NUTS): Uppsala län (SE121)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Téléphone: 018-431 63 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4cc7835f-4170-4994-bc51-d2be05ede59b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 14:28:51 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 14:28:54 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123837-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77311000 - Entretien de pelouses décoratives ou d'agrément