Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Eskilstuna:Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration

2024/S 12-031765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Suède-Eskilstuna: Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration 2024/S 012-031765 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Sörmland och Region Västmanland Numéro national d'identification: 232100-0032 Adresse postale: Inköp Ville: Eskilstuna Code NUTS: SE122 Södermanlands län Code postal: 631 88 Pays: Suède Point(s) de contact: Ann-Christin Carlström Courriel: ann-christin.carlstrom@regionsormland.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsormland.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Plasttråg för livsmedel & plastfilmer Numéro de référence: IN-IN23-0153
II.1.2) Code CPV principal 39220000 Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Upphandlingen omfattar Region Sörmland och Region Västmanlands måltidsorganisations behov av matlådor till måltidssystemet Fleximatskonceptet. Behovet avser olika typer av matlådor i plast för att kunna distribuera mat på de olika sjukhusen på ett hygieniskt, hållbart, praktiskt och säkert sätt. Upphandlingen avser ramavtal. Volymuppgifter Det totala värdet av efterfrågade varorunder aktuell avtalsperiod inklusive eventuell/a option/-er beräknas uppgå till ca 8 MSEK. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av kommande behov. Någon garanti att erhålla viss volym ges inte. Takvärde Takvärdet i ramavtalet är 11 MSEK exkl. moms. Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås. Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 19520000 Produits en plastique 39221130 Récipients pour aliments 39222100 Fournitures jetables pour restauration 39310000 Équipement de restauration
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE12 Östra Mellansverige
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingen omfattar Region Sörmland och Region Västmanlands måltidsorganisations Fleximatkonceptet. Behovet avser olika typer av matlådor i plast för att kunna distribuera mat på de olika sjukhusen på ett hygieniskt, hållbart, praktiskt och säkert sätt. Konceptet är under utveckling vilket gör att nya typer av lådor kan uppstå i framtiden samt att behovet kan öka. Omfattning Upphandlingen omfattar Region Sörmland och Region Västmanlands måltidsorganisations behov av matlådor till måltidssystemet Fleximatskonceptet. Behovet avser olika typer av matlådor i plast för att kunna distribuera mat på de olika sjukhusen på ett hygieniskt, hållbart, praktiskt och säkert sätt. Måltidssystemet Fleximatskonceptet startades i Region Västmanland år 2018 och i Region Sörmland år 2020. I Region Västmanland distribuerar man matlådor till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Konceptet är under utveckling vilket gör att nya typer av lådor kan uppstå i framtiden samt att behovet kan öka. Upphandlingen avser ramavtal. Volymuppgifter Det totala värdet av efterfrågade varorunder aktuell avtalsperiod inklusive eventuell/a option/-er beräknas uppgå till ca 8 MSEK. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av kommande behov. Någon garanti att erhålla viss volym ges inte. Takvärde Takvärdet i ramavtalet är 11 MSEK exkl. moms. Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås. Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 071-216766
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Motivering för avbrytande Upphandlingen överprövad istället för att gå vidare har vi valt att avbryta upphandlingen. Mercell annons: https://opic.com/id/aflydszzoz https://opic.com/id/aflydszzoz
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Linköping Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Plasttråg för livsmedel & plastfilmer 17/01/2024 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
19520000 - Produits en plastique 
39220000 - Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration 
39221130 - Récipients pour aliments 
39222100 - Fournitures jetables pour restauration 
39310000 - Équipement de restauration