Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Eslöv: Services de déneigement

2022/S 130-370284  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Suède-Eslöv: Services de déneigement 2022/S 130-370284 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eslövs Bostads AB Numéro national d'identification: 556095-2391 Adresse postale: Box 225 Ville: ESLÖV Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 24123 Pays: Suède Point(s) de contact: Mona Petersson Upphandlingsansvarig Courriel: mona.petersson@ebo.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ebo.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Partnering snö- och halkbekämpning Numéro de référence: 22/6
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De föränderliga förutsättningarna för snö- och halkbekämpningsentreprenader väcker behovet av hitta nya former för upphandling som gör det enklare att hitta rätt entreprenadutformning och en rättvis riskfördelning mellan parterna. Eslövs Bostads AB genomför därför en partneringupphandling avseende snö- och halkbekämpning i syfte att åstadkomma en samverkansentreprenad som ger parterna förutsättningar att gemensamt utforma hur arbetet ska bedrivas under en sjuårsperiod. För ytterligare information om B hänvisas till bolagets hemsida www.ebo.se www.ebo.se
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224 Skåne län Lieu principal d'exécution:
Eslöv
II.2.4) Description des prestations:
B vill genom samverkan med lämplig L genomföra en entreprenad för snö- och halkbekämpning med en arbetsprocess benämnd "partnering". Målsättningen är att samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma kvalitativa och prisvärda tjänster. B kommer att skriva kontrakt med en (1) L. B:s budget per år för snö- och halkbekämpning har historiskt varit ca 1-1,5 Mkr. Det är endast möjligt att lämna anbud som omfattar hela entreprenaden.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 068-180494
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Motivering för avbrytande Inga anbud inkom. Mercell annons: https://opic.com/id/afdpzpgawy https://opic.com/id/afdpzpgawy
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Malmö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Suède-Eslöv: Services de déneigementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage