Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Frösön: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2020/S 68-162387  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Suède-Frösön: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2020/S 068-162387

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 044-104110)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Numéro national d'identification: 202100-2528
Adresse postale: FE17
Ville: Frösön
Code NUTS: SE
Code postal: 838 73
Pays: Suède
Point(s) de contact: Klas Arnerdal
Courriel: klas.arnerdal@sgu.se
Téléphone: +46 854521520 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/124865230.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.sgu.se/

https://permalink.mercell.com/124865230.aspx
http://www.sgu.se/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ramavtal - Utredning av förorenade områden 2020

Numéro de référence: 3411-496-2020

II.1.2)
Code CPV principal
71313000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet som ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige. SGU ska möta samhällets behov av geologisk information som kan fungera som underlag för prospektering efter malm och mineral, byggarbeten, anläggningsarbeten i marin miljö, dricksvattenförsörjning, miljövård, naturvårdsarbete, arbete med miljökvalitetsmål m.m. SGU har också inskrivet i sin myndighetsinstruktion att bidra till att delmålen om förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås, genom att: 1 inventera samt genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande, 2 på begäran av en kommun kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling sker helt eller delvis med statsbidrag, och samverka med Naturvårdsverket.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 044-104110

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
KFU 3 har publicerats.

 
 
C L A S S E    C P V
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement