Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SUÈDE
appel-offre

Suède-Gävle:Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires

2023/S 97-302399  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Suède-Gävle: Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 2023/S 097-302399 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lantmäteriet Numéro national d'identification: 202100-4888 Adresse postale: Lantmäterigatan 2C Ville: Gävle Code NUTS: SE Sverige Code postal: 80182 Pays: Suède Point(s) de contact: Lena Sågström Courriel: lena.sagstrom@lm.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lantmateriet.se
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpjvwuhhf&GoTo=Docs Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpjvwuhhf&GoTo=Tender
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Personlig skyddsutrustning Lantmäteriet Numéro de référence: LM2023/013165
II.1.2) Code CPV principal 18100000 Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Lantmäteriet upphandlar personlig skyddsutrustning till medarbetare. Avtalet innefattar Skydds- och varselkläder, skyddsskor, handskar och övrig skyddsutrustning. Planerad avtalsstart är 2023-09-01 och avtal kommer tecknas med en leverantör för samtliga artiklar.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection 18830000 Chaussures de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingens innehåll och omfattning Lantmäteriet har ett antal medarbetare som arbetar i fält med arbetsuppgifter som t.ex. mätning. Arbetet utförs längs vägar, i skog, på våra fjäll och i skärgården och kan medföra att medarbetaren utsätts för risker i arbetet. Lantmäteriets arbetsmiljöpolicy är att arbetet ska utföras under säkra och stimulerande förhållanden. Den personliga säkerheten är av största vikt och för att förebygga skador och ohälsa är det viktigt att den personliga skyddsutrustningen som Lantmäteriet tillhandahåller uppfyller de krav som lagar och föreskrifter ställer på utrustningen. Antalet anställda på Lantmäteriet är ca 2200 personer och omkring 600 personer (varav 50% kvinnor) har behov av denna utrustning i mer eller mindre grad. Lantmäteriet har ca 50 kontor som är potentiella leveransmottagare. Lantmäteriet avser att efter upphandling teckna ramavtal för avrop. I ett ramavtal fastställs samtliga villkor för avrop som utförs under en viss period utom mängd, som kan variera över tiden. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet för Lantmäteriet att förlänga upp till två (2) år. Lantmäteriet kommer senast tre (3) månader innan avtalet löper ut skriftligen meddela leverantören om avtalet inte ska förlängas. Om så inte sker förlängs avtalet automatiskt med ett (1) år med oförändrade villkor. Efter att den totala förlängningstiden är nyttjad upphör avtalet utan särskild uppsägning. Planerad avtalsstart är 2023-09-01 Anbud ska lämnas på: Skydds- och varselkläder Skor, kängor och stövlar Skyddshandskar Lantmäteriet önskar även att anbudsgivaren lämnar priser på de produkter inom skyddsutrustning och övrig sortiment i flik 6 i bilaga 1 - Kravspecifikation/svarsbilaga Personlig skyddsutrustning (.xlsx) som anbudsgivaren kan tillhandahålla. Avtal kommer att tecknas med en leverantör för samtliga produkter.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2023 Fin: 31/08/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
2 förlängning/ar á 12 månader
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/11/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/06/2023 Heure locale: 00:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afpjvwuhhf https://opic.com/id/afpjvwuhhf
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Falun Ville: Falun Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Personlig skyddsutrustning Lantmäteriet 20/06/2023 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
18100000 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 
18143000 - Équipements de protection 
18830000 - Chaussures de protection