Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
SUČDE
appel-offre

Sučde-Göteborg: Anneaux, joints, bracelets, baguettes et masses de scellement

2022/S 10-022043  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Sučde-Göteborg: Anneaux, joints, bracelets, baguettes et masses de scellement 2022/S 010-022043 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Göteborg Energi Aktiebolag Numéro national d'identification: 556362-6794 Adresse postale: Box 53 Ville: GÖTEBORG Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 401 20 Pays: Sučde Point(s) de contact: Per Ask Uggla Courriel: per.askuggla@goteborgenergi.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.goteborgenergi.se
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tätningsteknik, material och tjänster Numéro de référence: 21-0047
II.1.2) Code CPV principal 44425000 Anneaux, joints, bracelets, baguettes et masses de scellement
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Göteborg Energi avser att upphandla packningar och tätningar till våra produktions och distributions-anläggningar samt ett antal tillhörande tjänster. Föremål för Upphandlingen Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Tätningsteknik, material och tjänster till GE-koncernen. De tjänster som vi avser att upphandla är: Engineering Läcktätning under drift Mobil bearbetning De anläggningsdelarna som är behov av tätning är: Flänsar Luckor Gavlar Lock Kanaler Synglas Spindlar Axlar Beställaren avser att teckna ramavtal med 1-2 st Leverantörer (under förutsättning att så många Anbud uppfyller ställda krav). Avtalstiden är 8 år, från det datum Ramavtalet ingås, med möjlighet för Beställaren att säga upp avtalet efter två år med sex månaders varsel. Beställningsvolymen/affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 4,5 MSEK.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 500 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34312500 Joints d'étanchéité 44425200 Joints en caoutchouc 50500000 Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Lieu principal d'exécution:
Göteborg
II.2.4) Description des prestations:
Göteborg Energi avser att upphandla packningar och tätningar till våra produktions och distributions-anläggningar samt ett antal tillhörande tjänster. Föremål för Upphandlingen Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Tätningsteknik, material och tjänstertill GE-koncernen. De tjänster som vi avser att upphandla är följande: Engineering Inom området engineering vill vi att det ska ingå teknisk rådgivning inom tätningsteknik. Leverantören ska kunna bidra med att välja rätt teknologi samt även föreslå tekniska lösningar utefter de behov som uppstår i Göteborg energis verksamhet. Leverantören skall om beställaren kräver utföra fysiskt platsbesök för support. Designad packning/tätning skall leverantören tillverka enligt överenskommen specifikation. Packningarna/tätningarna ska vara kvalitetskontrollerade och materialtestade med samma nivå som övrigt sortiment. Läcktätning under drift Med läcktätning under drift menas att leverantören kommer ut på plats där läckan finns och tätar den med en tillfällig lösning. Exempel på media som kan komma att bli aktuella för detta arbete är bland annat vatten, hetvatten, ånga, olja och luft. Den leverantör som får uppdraget att läcktäta under drift skall också genomföra en riskanalys och planera genomförandet av den temporära lösningen. Riskanalysen bygger bland annat på erforderliga uppgifter från Göteborg Energi. Alla arbeten inom detta område måste genomföras av personal som har rätt utbildning, detta både av kvalitets samt säkerhetsskäl. Beräkningar och ritningar för lösningen skall också tas fram av leverantören. Mobil bearbetning Mobil bearbetning innebär att leverantören ska klara av att bearbeta maskindelar och tätningsytor med samma precision och kvalité som om delen/delarna demonterats och skickats till en verkstad. Exempel på arbeten som berörs av mobil bearbetning är bland annat kapning av rör, fräsning, slipning, bearbetning av flänsar och dylikt. Vid avrop av tjänsten åligger det leverantören att ta fram en åtgärdsplan som skall stämmas av med beställaren.Arbetet som utförs av leverantören skall dokumenteras enligt så vi vet att arbetet utförs med god kvalitet men även för spårbarhetens skull framöver. Efter utfört arbete skall erforderlig dokumentation överlämnas till Göteborg energi. Anläggningsdelarna som är behov av tätning är flänsar, luckor, gavlar, lock, kanaler, synglas, spindlar och axlar. Våra krav på anläggningsdelarna är följande: Flänsstandard: DIN Standard och ISO Standard. Planpackningsstandard: SSG 3280 Axel och spindeltätnings standard: SSG 3271(gäller flätor och grafitringar) Tryck: från undertryck till 250 bar. Temperatur områden -40 till 1000 grader Celsius. Dimensioner på flänsar: DN 15 till och med DN 1000. Media som förekommer i vår verksamhet: FjärrvärmevattenFjärrkylavattenHetvattenTryckhållningsvattenHetvatten värmningPannvattenMatarvattenKondensatÅnga huvudÅnga hjälp Kylvatten(trycksatta system)Kylvatten (öppna system)Kylvatten salthaltigt 40°C InstrumentluftArbetsluft Naturgas tryck 4 barStadsgas tryck 0,1 / 0,03 barButangasBiogas / LuftPropangasVätgasGaser brännbara (ej naturgas) Gaser icke brännbaraKvävgas Köldmedium gasKöldmedium vätska Luft process (primär sekundärluft)Luft ventilationLuft övrigt (uteluft, luft i byggnad,värme rumsluft) Olja eldningsolja EO1-EO5Olja Bioolja (rapsolja/vegetabiliskolja)Olja smörjOlja regler (hydraulolja) Beställaren avser att teckna ramavtal med 1-2 st Leverantörer (under förutsättning att så många Anbud uppfyller ställda krav). Beställningsvolymen/affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 4,5 MSEK. Några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/ organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen. Ramavtalens takvolym uppgår till 6 MSEK.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ā la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ā la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 104-274911
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ā la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reįues: 1
Le marché a été attribué ā un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Specma Seals AB Numéro national d'identification: 556198-5077 Adresse postale: Box 336 Ville: GÖTEBORG Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 40125 Pays: Sučde Courriel: bjorn.gustafsson@densiq.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 4 500 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afeanrsdft https://opic.com/id/afeanrsdft
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Göteborg Energi AB Ville: Göteborg Pays: Sučde
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Sučde-Göteborg: Anneaux, joints, bracelets, baguettes et masses de scellementType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Fournitures 14/01/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
34312500 - Joints d'étanchéité 
44425000 - Anneaux, joints, bracelets, baguettes et masses de scellement 
44425200 - Joints en caoutchouc 
50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines 
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments