Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 21/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SUÈDE
appel-offre

Suède-Göteborg: Robinets, vannes et dispositifs similaires

2021/S 228-599618  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Suède-Göteborg: Robinets, vannes et dispositifs similaires 2021/S 228-599618 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Numéro national d'identification: 556479-5598 Adresse postale: Arvid Hedvalls backe 4 Ville: Göteborg Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 412 96 Pays: Suède Point(s) de contact: Mats Collin Courriel: mats.collin@chalmers.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chalmers.se
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzsrfqhdd&GoTo=Docs Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzsrfqhdd&GoTo=Tender
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Statlig myndighet
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kopplingsutrustning till gas och fluidsystem Numéro de référence: C 2021-1369
II.1.2) Code CPV principal 42130000 Robinets, vannes et dispositifs similaires
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum dimensioner. Några produktexempel är skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42131000 Robinets et vannes 42131143 Vannes de maîtrise des crues 42131146 Clapets de non-retour 42131200 Vannes définies selon leur fabrication 44300000 Câble, fil métallique et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Lieu principal d'exécution:
Göteborg
II.2.4) Description des prestations:
Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum dimensioner. Några produktexempel är skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard. Om upphandlingen På Chalmers tekniska högskola AB sker dagligen utbildning, forskning och utveckling där bl.a. konstruktion av olika system och utrustning för forskning och utbildning är central. För att kunna konstruera och underhålla dessa system behöver Chalmers ett brett sortiment av kopplingsutrustning. Med kopplingsutrustning avses i denna upphandling i huvudsak kopplingskomponenter för processystem/processutrustning (hög/lågtryck) som tål vätskor och gaser av olika slag, rör samt slangar i metriska- eller tum-dimensioner. Några produktexempel är skarvar, T-stycken, kors, vinklar, avstängningsventiler, backventiler, reglerventiler, regulatorer, snabbkopplingar, slangkopplingar samt övergångar i tum- och millimeterstandard. För Köparen är det viktigt att samtliga avtalsleverantörer har ett stort och brett sortiment av kopplingskomponenter. Detta för att kunna välja rätt och kompatibla produkter beroende på behovet och eventuella befintliga system. Kopplingskomponenter används antingen till byggande av nya system, utbyggnad eller underhåll av befintliga. Stora krav ställs dock från verksamheten på att kommande kopplingsutrustning ska vara kompatibel med befintlig utrustning i verksamheten samt till kopplingar på andra avtalsprodukter (såsom kopplingar till gassystem och liknande). På grund av arbetsmiljö och säkerheten i verksamheten så måste forskare och personal, beroende på vad som ska finnas i systemen, kunna lita på att hela utrustningen håller viss täthet och läckningskrav utan riskfyllda kopplingar samt kunna underhålla befintliga system för att kunna garantera ett tätt och säkert system utan läckage. Det är därför av yttersta vikt att Chalmers kan anskaffa komponenter som är kompatibla med nuvarande komponenter och med samma specifikationer till befintlig utrustning. Kompatibilitet till befintliga system kommer därför vara en viktig faktor vid avrop från detta ramavtal och kommer att bedömas av beställaren vid varje beställningstillfälle.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/02/2022 Fin: 31/01/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/12/2021 Heure locale: 00:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afzsrfqhdd https://opic.com/id/afzsrfqhdd
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Göteborg Ville: Göteborg Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Suède-Göteborg: Robinets, vannes et dispositifs similairesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/12/2021 24/11/2021 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
42130000 - Robinets, vannes et dispositifs similaires 
42131000 - Robinets et vannes 
42131143 - Vannes de maîtrise des crues 
42131146 - Clapets de non-retour 
42131200 - Vannes définies selon leur fabrication 
44300000 - Câble, fil métallique et produits connexes