Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Göteborg:Services d'entretien de terrains

2022/S 181-512742  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Suède-Göteborg: Services d'entretien de terrains 2022/S 181-512742 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Göteborgs Stad Inköp och upphandling Numéro national d'identification: 212000-1355 Adresse postale: Box 1111 Ville: Göteborg Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 40523 Pays: Suède Point(s) de contact: Maria Hedenström Courriel: maria.hedenstrom@ink.goteborg.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.goteborg.se/upphandling
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark Numéro de référence: 055/20
II.1.2) Code CPV principal 77314000 Services d'entretien de terrains
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Upphandlingen avser Ramavtal gällande Markarbeten. Upphandlingen omfattar Schaktarbeten, ledningsförläggning, dränering, sättning och justering av fundament, brunnar, marksten, plattor, kantsten, montering av park- och lekplatsutrustning, reparation, underhåll och asfalteringsarbeten, grusytor och andra hårdgjorda ytor, samt mindre trädgårdsarbeten. Motsvarande upphandling har tidigare kallats "Hantverkstjänster Mark".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 376 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45236000 Travaux de nivelage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Lieu principal d'exécution:
Göteborg
II.2.4) Description des prestations:
AFA.21 Översiktlig information om objektet Upphandlingen omfattar service, reparation, underhåll och mindre entreprenader avseende mark. Exempel på uppdrag är schaktarbeten, ledningsförläggning, dränering, sättning och justering av fundament, montering av park- och lekplatsutrustning, mindre trädgårdsarbeten samt asfalteringsarbeten som del av markentreprenad (exempelvis återställning av slitlager). Uppdragen kan innebära arbete med brunnar, marksten, plattor, kantsten, grusytor och andra hårdgjorda ytor, m.m. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Ramavtalen är utan volymförpliktelser. Avrop Uppdrag avropas enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Avrop genom rangordning sker inom följande belopps-spann: 1 SEK - 1 000 000 SEK Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker inom följande belopps-spann: 1 000 001 SEK - 4 500 000 SEK För uppdrag överstigande 4 500 000 SEK har beställaren möjlighet att göra avrop genom FKU, eller genomföra en separat upphandling. Uppskattad volym De nedan angivna beställningsvolymerna innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter för beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Detta värde utgör ramavtalets uppskattade beställningsvolym (affärsvärde). Affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 376000000 SEK. Observera att affärsvärdet endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under ramavtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets- och organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 017-039021
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Göteborgs Väg- och Anläggningsbyrå AB Numéro national d'identification: 556156-1795 Adresse postale: Södra Hildedalsgatan 8 Ville: GÖTEBORG Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 41705 Pays: Suède Courriel: lars.liljegren@gvab.net Adresse internet: http://www.gvab.net
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MÖLNDALS MARK & GRUND HANDELSBOLAG Numéro national d'identification: 916836-3266 Adresse postale: VINGPENNEVÄGEN 7 Ville: LINDOME Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 43738 Pays: Suède Courriel: molndalsmark@live.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMC SYD AB Numéro national d'identification: 556698-8530 Adresse postale: SÖDRA ZINKGATAN, 14 Ville: YSTAD Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 27139 Pays: Suède Courriel: andree@emcsyd.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GL Management Services AB Numéro national d'identification: 556773-4800 Adresse postale: c/o Green Landscaping Group AB, Mäster Samuelsgatan 9 Ville: STOCKHOLM Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 11144 Pays: Suède Courriel: linus.engman@greenlandscaping.se Adresse internet: http://www.greenlandscaping.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Terranor AB Numéro national d'identification: 559185-9029 Adresse postale: Björnstigen 85 Ville: SOLNA Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 17073 Pays: Suède Courriel: Matilde.hagen@terranor.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag Numéro national d'identification: 556215-3865 Adresse postale: Möbelgatan 2 B Ville: MÖLNDAL Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 43133 Pays: Suède Courriel: anbud@mark-energibyggarna.se Adresse internet: http://www.mark-energibyggarna.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Peab Anläggning AB Numéro national d'identification: 556568-6721 Adresse postale: Box 808 Ville: SOLNA Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 16928 Pays: Suède Courriel: arv@peab.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Markbygg Anläggning Väst AB Numéro national d'identification: 556581-2491 Adresse postale: Bultvägen 4 Ville: Uddevalla Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 45175 Pays: Suède Courriel: stefan.lundh@markbygg.se Adresse internet: http://www.markbygg.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gatu & Väg Väst AB Numéro national d'identification: 556650-6845 Adresse postale: Äsperedsgatan 15 Ville: Gunnilse Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 424 57 Pays: Suède Courriel: niklas.andersson@gvv.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MBS Entreprenad Kungälv AB Numéro national d'identification: 556852-8078 Adresse postale: Arntorpsgatan 3 Ville: Kungälv Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 44245 Pays: Suède Courriel: christian@mbsab.nu Adresse internet: http://www.mbsentreprenad.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NCC Industry Aktiebolag Numéro national d'identification: 556302-3307 Adresse postale: NCC Industry AB Ville: SOLNA Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 17080 Pays: Suède Courriel: johan.hake@ncc.se Adresse internet: http://www.ncc.se
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Anläggningsbolaget Väst AB Numéro national d'identification: 556106-9872 Adresse postale: Bäcktuvevägen 6 Ville: Göteborg Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 417 49 Pays: Suède Courriel: joakim@teab.se Adresse internet: http://www.torslandaentreprenad.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Carlbergs i Göteborg AB Numéro national d'identification: 556500-9072 Adresse postale: Knipplekullen 3C Ville: Göteborg Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 41749 Pays: Suède Courriel: veljko.v@carlbergs.se Adresse internet: http://www.carlbergs.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 46
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lilleby Entreprenad AB Numéro national d'identification: 556463-3187 Adresse postale: Tjärnhöjdsvägen 13 Ville: TORSLANDA Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 42350 Pays: Suède Courriel: fredrik@lilleby.nu Adresse internet: http://www.tssa.nu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 076 750.00 SEK / Offre la plus élevée: 90 825 475.00 SEK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afbcauwpty https://opic.com/id/afbcauwpty
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Göteborg Ville: Göteborg Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Suède-Göteborg: Services d'entretien de terrainsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
45236000 - Travaux de nivelage 
77314000 - Services d'entretien de terrains