Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Härnösand: Planification de la stratégie de conservation maritime

2022/S 130-370277  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Suède-Härnösand: Planification de la stratégie de conservation maritime 2022/S 130-370277 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Länsstyrelsen i Västernorrlands Län Numéro national d'identification: 202100-2445 Adresse postale: Pumpbacksgatan 19 Ville: HÄRNÖSAND Code NUTS: SE321 Västernorrlands län Code postal: 87186 Pays: Suède Point(s) de contact: Evelina Ödling Courriel: evelina.odling@lansstyrelsen.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Totalentreprenad: vägpassageåtgärder inom Ecostreams for LIFE Numéro de référence: 584-1914-2022
II.1.2) Code CPV principal 90712300 Planification de la stratégie de conservation maritime
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Målet för Länsstyrelsen i denna upphandling är att via totalentreprenad, skapa fria vandringsvägar för fiskar, utter och andra arter knutna till vattendrag. Vid byte av en befintlig vägtrumma så läggs istället en valvbåge eller också byggs en bro med träkörbana. Biotopvård i anslutning till trumma (ca 15 - 20 m uppströms och nedströms) kan komma att ske genom att block och sten återförs och strukturer skapas, vilket primärt ska gynna naturligt förekommande arter men också minimera negativa flöden på valvbåge eller brofundament. Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig med den arbetsledning som krävs vid dessa biotopåtgärder i anslutning till trumman eller bron. Länsstyrelsen vill med denna upphandling tillgodose sitt behov av maskinentreprenad, som kan utföra ovan preciserade åtgärder under åren 2022 - 2025, fördelat på 12 vägtrummor, minimum är 4 utvalda trummor under år 2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112400 Travaux d'excavation 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 45247120 Voies navigables, excepté canaux 45500000 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE321 Västernorrlands län
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlande myndighet Länsstyrelsen VästernorrlandPumpbacksgatan 19871 86 HÄRNÖSANDOrganisationsnummer 202100-2445Information om länsstyrelsen Västernorrlands verksamhet finns på vår hemsida www.lansstyrelsen.se Allmän beskrivning och syfte Målet för Länsstyrelsen i denna upphandling är att via totalentreprenad, skapa fria vandringsvägar för fiskar, utter och andra arter knutna till vattendrag. Vid byte av en befintlig vägtrumma så läggs istället en valvbåge eller också byggs en bro med träkörbana. Biotopvård i anslutning till trumma (ca 15 - 20 m uppströms och nedströms) kan komma att ske genom att block och sten återförs och strukturer skapas, vilket primärt ska gynna naturligt förekommande arter men också minimera negativa flöden på valvbåge eller brofundament. Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig med den arbetsledning som krävs vid dessa biotopåtgärder i anslutning till trumman eller bron. Länsstyrelsen vill med denna upphandling tillgodose sitt behov av maskinentreprenad, som kan utföra ovan preciserade åtgärder under åren 2022 - 2025, fördelat på 12 vägtrummor, minimum är 4 utvalda trummor under år 2022. Detaljerad beskrivning av beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt "krav på tjänst". Uppdraget ska utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i upphandlingsdokumentet. www.lansstyrelsen.se
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 070-185185
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stefan Berggren Schakt Aktiebolag Numéro national d'identification: 556419-1418 Adresse postale: Skomakaregatan 13 Ville: ARVIDSJAUR Code NUTS: SE321 Västernorrlands län Code postal: 93331 Pays: Suède Courriel: chrilund@spray.se Adresse internet: http://www.ab-berggrens.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maskinring Norrland ek för Numéro national d'identification: 716460-3875 Adresse postale: Bergsgatan 122 Ville: Sundsvall Code NUTS: SE321 Västernorrlands län Code postal: 853 50 Pays: Suède Courriel: stefan.eriksson@mrvasternorrland.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500 000.00 SEK Valeur totale du marché/du lot: 700 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afktleutdm https://opic.com/id/afktleutdm
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: HÄRNÖSAND Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Suède-Härnösand: Planification de la stratégie de conservation maritimeType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
45112400 - Travaux d'excavation 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45247120 - Voies navigables, excepté canaux 
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 
90712300 - Planification de la stratégie de conservation maritime