Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SUÈDE
appel-offre

Suède-Helsingborg: Matériels électriques

2022/S 89-245688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Suède-Helsingborg: Matériels électriques 2022/S 089-245688 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Öresundskraft AB Numéro national d'identification: 556089-7851 Adresse postale: Box 642 Ville: HELSINGBORG Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 25106 Pays: Suède Point(s) de contact: Jennie Glimdal Courriel: jennie.glimdal@oresundskraft.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.oresundskraft.se
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Smarta indikatorer luftledningsnät Numéro de référence: 22/11
II.1.2) Code CPV principal 31681410 Matériels électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Öresundskraft AB har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Exeri AB 556792-3619 avseende leverans av SGS (Smart Grid Surveillance) som är ett system som detekterar och lokaliserar fel i det luftburna elnätet (mellanspänning). Leveransen omfattar; support på befintliga lösningar, sensorer, kommunikationsnätverk och beslutsstödsystem som dels presenterar eventuella felställen geografiskt samt dels skickar notifikationer vid händelser.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48100000 Logiciels pour l'industrie 72250000 Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224 Skåne län Lieu principal d'exécution:
Helsingborg
II.2.4) Description des prestations:
Öresundskraft AB har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att ingå avtal med Exeri AB 556792-3619 avseende leverans av SGS (Smart Grid Surveillance) som är ett system som detekterar och lokaliserar fel i det luftburna elnätet (mellanspänning). Leveransen omfattar; support på befintliga lösningar, sensorer, kommunikationsnätverk och beslutsstödsystem som dels presenterar eventuella felställen geografiskt samt dels skickar notifikationer vid händelser
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Upphandlingen avser leverans av SGS (Smart Grid Surveillance) som är ett system som detekterar och lokaliserar fel i det luftburna elnätet (mellanspänning). Leveransen omfattar; support på befintliga lösningar, sensorer, kommunikationsnätverk och beslutsstödsystem som dels presenterar eventuella felställen geografiskt samt dels skickar notifikationer vid händelser Övervakningssystemet ska kunna upptäcka fel i mellanspänningsluftledningsnätet såsom spänningslöshet, kortslutning fas till fas, jordslutning fas till jord med tillräcklig upplösning på felpositionering så att felet kan lokaliseras till mellan två intilliggande luftledningsstolpar. Information om felstället/feltyp ska sedan kunna visas i realtid i kartbild. Det är endast Exeri som kan tillhandahålla en lösning som motsvarar Öresundskraft behov och krav. Denna möjlighet till noggrannhet är obligatoriska krav och det finns därför av tekniska skäl inte någon konkurrens. Motivet till förhandlat förfarande utan föregående annonsering för SGS enligt ovan specifikation är enligt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 6 kap. 7§.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afnjghoilt https://opic.com/id/afnjghoilt
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten Ville: Malmö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/05/2022 Suède-Helsingborg: Matériels électriquesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Fournitures 06/05/2022 SE National
 
 
C L A S S E    C P V
31681410 - Matériels électriques 
48100000 - Logiciels pour l'industrie 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance