Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Helsingborg:Sacs et sachets à ordures en polyéthylène

2023/S 97-302902  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Suède-Helsingborg: Sacs et sachets à ordures en polyéthylène 2023/S 097-302902 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Numéro national d'identification: 556217-4580 Adresse postale: Hjortshögsvägen 1 Ville: HELSINGBORG Code NUTS: SE224 Skåne län Code postal: 25189 Pays: Suède Point(s) de contact: Lennart Jensen Courriel: lennart.jensen@nsr.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nsr.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrustning för avfallshantering Numéro de référence: 22/0549
II.1.2) Code CPV principal 19640000 Sacs et sachets à ordures en polyéthylène
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Nordvästra Skånes Renhållnings AB inbjuder härmed företag att lämna anbud på följande produkter: Säckar av papper Påsar/säckar av plast Insatssäckar för markbehållare Utrustning för latrin-insamling Utrustning för insamling av farligt avfall Tunnor och korgar för matavfall Rullstativ, säckhållare, vägghållare och inkastluckor Relaterade produkter Upphandlingsföremål Upphandlingen omfattar köp av följande produkter: Säckar av papper Påsar/säckar av plast Insatssäckar för markbehållare Utrustning för latrin-insamling Utrustning för insamling av farligt avfall Tunnor och korgar för matavfall Rullstativ, säckhållare, vägghållare och inkastluckor Anbudsgivaren ges också möjlighet att lämna anbud på andra produkter ur sitt sortiment som man anser kan användas för att förbättra avfallshanteringen för beställaren och dennes kunder.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 400 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18930000 Sacs et sachets 34928480 Conteneurs et poubelles de déchets 44616200 Fûts de déchets 44619000 Autres conteneurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE224 Skåne län Lieu principal d'exécution:
Helsingborg
II.2.4) Description des prestations:
Nordvästra Skånes Renhållnings AB inbjuder härmed företag att lämna anbud på följande produkter: Säckar av papper Påsar/säckar av plast Insatssäckar för markbehållare Utrustning för latrin-insamling Utrustning för insamling av farligt avfall Tunnor och korgar för matavfall Rullstativ, säckhållare, vägghållare och inkastluckor Relaterade produkter Upphandlingsföremål Upphandlingen omfattar köp av följande produkter: Säckar av papper Påsar/säckar av plast Insatssäckar för markbehållare Utrustning för latrin-insamling Utrustning för insamling av farligt avfall Tunnor och korgar för matavfall Rullstativ, säckhållare, vägghållare och inkastlucka Anbudsgivaren ges också möjlighet att lämna anbud på andra produkter ur sitt sortiment som man anser kan användas för att förbättra avfallshanteringen för beställaren och dennes kunder. Beställaren har möjlighet att vid behov beställa mindre volymer av dessa produkter om det är förenligt med gällande upphandlingsregler. Anbudet för dessa produkter kommer inte att ingå i utvärderingen. Uppskattad volym är ca 1 500 000 SEK per år. Den angivna volymen innebär en uppskattad volym och är endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) anbudsgivare som åtar sig uppdraget att leverera hela den verkliga volymen till Beställaren.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 063-186504
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: San Sac AB Numéro national d'identification: 556501-1227 Adresse postale: Box 423 Ville: LINKÖPING Code NUTS: SE123 Östergötlands län Code postal: 58104 Pays: Suède Courriel: stefan.danesand@sansac.se Adresse internet: http://www.sansac.se
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 400 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afkpqcdvua https://opic.com/id/afkpqcdvua
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Malmö Ville: Malmö Pays: Suède
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Utrustning för avfallshantering 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
18930000 - Sacs et sachets 
19640000 - Sacs et sachets à ordures en polyéthylène 
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
44616200 - Fûts de déchets 
44619000 - Autres conteneurs