Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
SUÈDE
appel-offre

Suède-Huddinge: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 129-317413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Suède-Huddinge: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 129-317413 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SRV återvinning AB Ville: Huddinge Code NUTS: SE110 Stockholms län Pays: Suède Courriel: Ali.Jumisko@srvatervinning.se Adresse(s) internet: Adresse principale: www.srvatervinning.se www.srvatervinning.se
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Frivillig förhandsinsyn avseende avsättning av brännbart grovavfall för förbränning.l Numéro de référence: 220/228
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Information om den upphandlande myndigheten Aktuell upphandling genomförs av SRV återvinning AB.
   2.  Omfattning Denna frivilliga förhandsinsyn gäller tecknande av avtal genom förhandlat förfarande utan Föregående annonsering.
   3.  Upphandlingsföremålet Avsikten är att inleda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med Söderenergi AB (556400-3175) med förhandsinsyn avseende avsättning av returbränsle för förbränning. Då efterfrågade tjänster av tekniska skäl endast kan tillhandahållas av en leverantör (enligt LOU, 2016:1145, 6 kap 14 § punkt 2 och 3) tillämpas upphandlingsformen Förhandlat förfarande utan Föregående annonsering.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 98 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513300 Services d'incinération des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE110 Stockholms län
II.2.4) Description des prestations:
Meddelande om frivillig förhandsinsyn avseende avsättning av brännbart grovavfall för Förbränning.
   1.  Information om den upphandlande myndigheten Aktuell upphandling genomförs av SRV återvinning AB.
   2.  Omfattning Denna frivilliga förhandsinsyn gäller tecknande av avtal genom förhandlat förfarande utan Föregående annonsering.
   3.  Upphandlingsföremålet Avsikten är att inleda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med Söderenergi AB (556400-3175) med förhandsinsyn avseende avsättning av returbränsle för förbränning. Då efterfrågade tjänster av tekniska skäl endast kan tillhandahållas av en leverantör (enligt LOU, 2016:1145, 6 kap 14 § punkt 2 och 3) tillämpas upphandlingsformen Förhandlat förfarande utan Föregående annonsering.
   4.  Avtalsperiod 2021-10-01-2024-09-31 med möjlighet att förlänga med 2 år + 2år.
   5.  Bakgrund till det som ska upphandlas I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar SRV återvinning sin avsikt att tilldela avtal för Förbränning av brännbart grovavfall. Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering kommer Att genomföras med leverantören efter att tiden för avtalsspärr löpt ut.
   6.  Värde Avtalsvärdet beräknas uppgå till ca 7 000 000 SEK/år exkl. moms.
   7.  Motivering till att upphandlingen ej annonseras: Upphandlingen genomförs som förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning Till 6 kap. 14 § LOU, d.v.s. av tekniska skäl endast en möjlig leverantör.
   8.  Avtalsspärr I enlighet med LOU får inte avtal tecknas förrän 10 dagar har gått från den dagen annonsen om Förhandsinsyn publicerades, d v s 2020-07-14.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Upphandlingen genomförs som förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning Till 6 kap. 14 § LOU, d.v.s. av tekniska skäl endast en möjlig leverantör.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Söderenergi AB Numéro national d'identification: 556400-3175 Ville: Södertälje Code NUTS: SE110 Stockholms län Pays: Suède
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 98 000 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Stockholm Ville: Stockholm Pays: Suède
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513300 - Services d'incinération des ordures ménagères